موج http://cborzu.mihanblog.com 2020-09-28T10:53:40+01:00 text/html 2019-09-05T07:22:12+01:00 cborzu.mihanblog.com سیروس برزو فرمول راه حل مشکلات، امتحان کنید، واقعی است! http://cborzu.mihanblog.com/post/1089 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ شخصی ﺳﺮﮐﻼﺱ ﺭﻳﺎﺿﯽ ﺧﻮﺍﺑﺶ ﺑﺮﺩ</span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> . </span><span lang="AR-SA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">ﻭﻗﺘﻲ ﮐﻪ ﺯﻧﮓ ﺭﺍ ﺯﺩﻧﺪ ﺑﻴﺪﺍﺭ ﺷﺪ ، ﺑﺎﻋﺠﻠﻪ ﺩﻭ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺭﻭﻱ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻴﺎﻩ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﻝ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﻣﻨﺰﻝ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻝ ﺑﺮﺩ</span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﻭ ﺁﻥ ﺷﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻞ ﺁﻧﻬﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩ</span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> &nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">و ﺗﻤﺎﻡ ﺁﻥ ﻫﻔﺘﻪ ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮ ﻧﺪﺍﺷﺖ ، ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﻳﮑﯽ ﺭﺍ ﺣﻞ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﮐﻼﺱ ﺁﻭﺭﺩ</span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻣﺒﻬﻮﺕ ﺷﺪ ، ﺯﻳﺮﺍ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺩﻭﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> . </span><span lang="AR-SA" style="">ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﻣﻴﺪﺍﻧﺴﺖ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻً ﺁﻧﺮﺍ ﺣﻞ ﻧﻤﻴﮑﺮﺩ ، ﻭﻟﻲ ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺗﻠﻘﻴﻦ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ ﺍﺳﺖ ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻓﮑﺮ ﻣﻴﮑﺮﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺘﻤﺎً ﺁﻥ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺭﺍ ﺣﻞ ﮐﻨﺪ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺭﺍﻫﯽ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻳﺎﻓﺖ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">ﺍﻳﻦ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﮐﺴﯽ ﺟﺰ ﺁﻟﺒﺮﺕ ﺍﻧﻴﺸﺘﻴﻦ ﻧﺒﻮﺩ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> ...</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>" </span><span lang="AR-SA" style="">ﺣﻞ ﻧﺸﺪﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ، ﺑﻪ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺩﺍﺭﻩ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> ."<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">علاقمندان به فضانوردی صفحه اینستاگرام "مرز های بیکران فضا" را با </span><span dir="LTR">cyrus_borzoo</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> دنبال کنند.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR"><o:p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></o:p></span></p> text/html 2019-09-05T07:11:20+01:00 cborzu.mihanblog.com سیروس برزو با آن که سفر به فضا کار خطرناکی است پس چرا عده ای داوطلب این کار خطرناک می شوند؟ http://cborzu.mihanblog.com/post/1088 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/u8d5_ostad_farshchian_(4).jpg" alt=""></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">پاول وینوگرادوف فضانوردی که تا به حال سه بار به فضا رفته و 547 شبانه روز از عمر خود را در مجتمع مداری میر و ایستگاه فضایی بین المللی گذرانده است به این سوال پاسخ داده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="LTR">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="">البته سفر به فضا هم خطرناک است. مگر سفر در روی زمین خطرناک نیست؟ شاید برای شما جالب باشد بدانید که به دلیل بررسی های دقیقی که روی سفینه ها انجام می شود خطر آنها کمتر از بعضی وسیله های نقلیه زمینی هستند. اما حتی اگر هم خطرناک باشند&nbsp; با توجه به فایده هایی که سفر های فضایی برای انسان دارند نمی شود آنها را کنار گذاشت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">شما می دانید که برای بالا بردن دانش بشر و شناخت بیشتر از کره زمین انسان های زیادی خطر کردند و به سفر در نقاط خطرناک رفتند و بعضی هم جان خود را از دست دادند. متاسفانه امروز رسانه های همگانی کمتر درباره نتایج سفر های فضایی می نویسند به همین دلیل برای خیلی های دیگر این سوال پیش می آید. فضانوردی کمک های زیادی به بهبود زندگی انسان کرده است که می توان درباره آن کتاب نوشت. از ساخت دستگاه های مختلفی که برای زندگی بهتر لازم است تا دارو ها و روش های درمانی و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> ...<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">پاول وینوگرادف در یک نگاه</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">تاریخ تولد:‏ ‏31 اوت 1953‏</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">محل تولد:‏ ماگادان از استان ماگادان روسیه</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">مدرك تحصیلی:‏ فارغ التحصیل انستیتوی هوانوردی مسكو</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">تاریخ انتخاب برای فضانوردی:‏ ‏3 فوریه 1993‏</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">تخصص قبل از فضانوردی:‏ مهندس طراح در موسسه فضایی انرگیا</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">تخصص فضانوردی:‏ مهندس پرواز</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">پرواز های فضایی:‏</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">سایوز تی.ام -26 ‏ از ‏5 اوت 1997 به مدت 197 روز و 17 ساعت و 33 ‏دقیقه</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">سایوز تی.ام آ-8 ‏ از ‏30 مارس 2006 به مدت 182 روز و 22 ساعت و 43 ‏دقیقه</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">سایوز تی.ام آ-8 ام ‏ از ‏5 اوت 1997 به مدت 166 روز و 6 ساعت و 15 ‏دقیقه</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">مدت اقامت در فضا:‏ ‏546 روز و 22 ساعت و 31 دقیقه‏<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">عنوان در تاریخ فضانوردی: سیصد و شصتمین فضانورد جهان، هشتاد و هفتمین ‏فضانورد روسیه</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">وینوگرادوف همان فضانوردی است که مجموعه ای از نقاشی های استاد فرشچیان را به فضا برد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="line-height: 107%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">علاقمندان به فضانوردی صفحه اینستاگرام "مرز های بیکران فضا" را با</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 107%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> cyrus_borzoo </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 107%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">دنبال کنند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 107%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span>.</span></font><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> text/html 2019-09-04T11:28:50+01:00 cborzu.mihanblog.com سیروس برزو علاقمندان به فضانوردی http://cborzu.mihanblog.com/post/1087 سلام علاقمندان به فضانوردی صفحه اینستاگرام "مرز های بیکران فضا" را با cyrus_borzoo دنبال کنند. text/html 2019-03-09T03:11:21+01:00 cborzu.mihanblog.com سیروس برزو تنها گربه ای که طعم سفر به فضا را چشید. http://cborzu.mihanblog.com/post/1086 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">پرتاب حیوانات به فضا از اواخر دهه1940 آغاز گردید. </span><span lang="FA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">در تاریخ فضانوردی حیوانات مختلفی برای انجام آزمایش به فضا پرتاب شدند. درباره میمون ها و سگ های فضانورد خبر و مطالب زیادی منتشر شده اما کمتر کسی اطلاع دارد که گربه ها هم به فضا سفر کرده اند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">فلیست</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="">اولین گربه ای بود که به فضا پرتاب شد. </span><span lang="AR-SA" style="">فلیست</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="">گربه ای سیاه و سفید بود که توسط یک فروشنده حیوان خانگی در خیابان های پاریس شکار و به همراه 13 گربه دیگر توسط مرکز تحقیقات پزشکی هوایی فرانسه خریداری شد. این مرکز در سال 1963 تصمیم گرفت به انجام آزمایش هایی در زمینه تاثیرات فشار پرتاب موشکی و زندگی در شرایط بی وزنی دست بزند. آنها تصمیم گرفتند برنامه شان متفاوت از آمریکا و شوروی که روی سگ و میمون کار کرده بودند باشد و بالاخره گربه را انتخاب کردند. کار های تحقیقاتی و آموزش این گربه ها در مرکز تحقیقات پزشکی هوایی فرانسه انجام گرفت و بعد دوران تمرین و آموزش, دو گربه انتخاب و همراه با کارشناسان به مرکز پرتاب های موشکی فرانسه در الجزایر فرستاده شدند.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">نخستین آنها به نام </span><span lang="AR-SA" style="">فلیست</span><span lang="AR-SA" style=""> در 18 اکتبر 1963 با یک موشک به اسم ورونیک که در حقیقت تغییر شکل یافته موشک وی-2 آلمان بود به فضا پرتاب گردید. این ماموریت یک پرواز غیرمداری بود که 13 دقیقه طول کشید و محموله آن تا ارتفاع 157 کیلومتر بالا رفت و 5 دقیقه بی وزنی را شامل شد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. </span><span lang="AR-SA" style="">مخزن حامل فلیست</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="">پس از رسیدن به نقطه اوج, راه بازگشت را در پیش گرفت و به زمین فرود آمد. سه ماه بعد از سفر به فضا فیلیست را کشتند تا دانشمندان بتوانند مغز او را مورد بررسی قرار دهند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">دومین گربه در 24 اکتبر یعنی یک هفته بعد با همین نوع موشک پرتاب شد اما این ماموریت با شکست مواجه و باعث مرگ حیوان گردید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</font><o:p></o:p></span></p> text/html 2019-03-09T03:07:38+01:00 cborzu.mihanblog.com سیروس برزو غضنفر به دنبال استخدام چوپان آن هم در سطح بین المللی http://cborzu.mihanblog.com/post/1085 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">دیروز در پارک کنار خانه نشسته بودم و بازی قایم باشک چند بچه با بزرگترشان را نگاه می کردم و در این فکر بودم که این بچه ها واقعا متوجه نیستند بزرگترشان کجا خودش را قایم شده یا خودشان را به نادانی می زنند که یک مرتبه جناب غضنفر را با یک قلم و کاغذ کنارم دیدم. در دلم به شیطان لعنت کردم چون می دانستم باز آمده وقتم را بگیرد و مشتی مهمل سر هم کند. سلام و احوالپرسی مختصری رد و بدل شد بعد پرسید: شنیده ام شما هم انگلیسی می دانید و هم روسی درست است؟ <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">- تا حدودی!<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">- میشه یه متنی دارم را به این دو زبان ترجمه کنید؟<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">چه متنی؟<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">- یک آگهی استخدام است, راستی شما اهل شیشلیک و کباب و غذا های گوشتی هستید؟<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">- ببخشید این حرف های شما اصلا ربطی به هم ندارد . آگهی استخدام چی؟<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">- اولا ربط دارد خدمتتان عرض می کنم. دوما آگهی استخدام چوپان.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">- آگهی استخدام چوپان؟!!! به انگلیسی و روسی؟<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">- البته به چند زبان دیگر هم باید بدهم ترجمه کنند این دو تا را شما زحمت بکشید.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">- آگهی استخدام چوپان برای چی؟<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">- اهان, الان خدمتتان عرض می کنم. شما ظاهرا اخبار گوش نمی کنید. طی دو هفته گذشته اگر اخبار گوش کرده بودید این سوال ها را نمی کردید. بر اساس این خبر ها نصف پرواز های هوایی ظاهرا اختصاص یافته به واردات گوسفند و دام زنده یا گوشت. این که سوال کردم شما اهل شیشلیک و کباب و غذا های گوشتی هستید به خاطر این است که واردات گوشت آنقدر زیاد شده که بر اساس این آمار به هر ایرانی روزی ده- بیست کیلو می رسد و ما اینقدر مصرف نداریم بخصوص که می گویند قرار است کوپنی هم بشود که بالاجبار باید بگیریم و راه فراری نیست گفتم اگر مصرف شما بالاست کوپن گوشتم را تقدیم شما کنم.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">- خوب چوپان برای چی؟<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">- اخه آمار گوسفندان زنده وارداتی هم که تلویزیون از قول مسئولان اعلام می کند طوری است که باز هم به هر ایرانی 200-300 راس می رسد. خوب در این صورت برای چراندن این گوسفندان همه به چوپان نیاز خواهند داشت. باید یک تعدادی چوپان هم وارد کنیم که سهمیه گوسفند خانوار را به صحرا ببرد. البته من الان چند شب است که نخوابیدم و دارم فکر می کنم در این شهر که ما خودمان توی آپارتمان 60-70 متری زندگی می کنیم, این گوسفند ها هم قوزبالاقوز میشن و برای اسکان شان هم باید فکری بکنیم. دختر و داماد وزیر و وکیل هم نیستیم که در لواسان ویلای 2-3 هزار متری داشته باشیم. خلاصه چند شبه که خواب ندارم و وقتی هم که می خوابم با صدای بع بع گوسفندان از خواب می پرم.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">لبخندی زدم و گفتم: نگران نباش عزیزم همه چیز به خیر و خوشی تمام می شود چون جنس مسئولانی که این وعده ها را می دهند از جنس چوپان دروغگو است. خیلی به سر و صدای آی گوسفند آمد, آی گوسفند آمد آنها توجه نکن. دوم این که اگر هم تعدادی بیاید توی شلوغی همون فرودگاه گم می شود و به دست من و تو نمی رسد. برو آسوده بخواب که مسئولان محترم بیدارند. <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">غضنفر رفت و من به فکر فرو رفتم که یک نفری بود که این جمله را سال ها قبل گفته بود, چه زود مردم بیدار شدند و او گذاشت و در رفت...<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">نگاهم به بچه ها افتاد که بزرگترشان که قایم شده بود را پیدا کرده بودند و به تلافی مدتی که قایم شده و بچه ها را سرگردان کرده بود به سر و کولش بالا می رفتند و به شوخی می زدند. دنیای کودکان اینطوری است. انتقام گرفتن شان هم با خنده و شادی است اما دنیای بزرگتر ها اینطور نیست. یاد روز های اسفند 1357 افتادم و پایان بازی بزرگتر ها...<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">چوپانان دروغگو مواظب باشید, قائم باشک با مردم پایان دیگری دارد!</font><font face="Arial, sans-serif"><o:p></o:p></font></span></p> text/html 2019-03-07T04:51:32+01:00 cborzu.mihanblog.com سیروس برزو "فدراتسیا" برای پروازهای سرنشین‌دار به ایستگاه فضایی بین‌المللی مناسب نیست http://cborzu.mihanblog.com/post/1084 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">دمیتری راگوزین رئیس سازمان فضایی روسیه در مصاحبه‌ای با خبرگزاری روسی ریانووستی اعلام کرد ناو کیهانی "فدراتسیا" برای پروازهای سرنشین‌دار در مدار زمین مناسب نیست و جهت مأموریت‌های پیچیده‌تر به ماه و فراتر از آن طراحی شده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">پیش از این، سرگئی کریکالف، مدیر اجرایی برنامه‌های فضایی سرنشین‌دار روسکاسموس نیز به خبرگزاری ریانووستی گفته بود که ناو کیهانی فدراتسیا تنها به عنوان بخشی از آزمایش‌های فنی و بررسی دستگاه‌های آن به ایستگاه فضایی بین‌المللی پرواز خواهد کرد، اما برای اعزام خدمه به کار نمی‌رود و این کار همچنان با ناو کیهانی سایوز صورت خواهد گرفت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><a href="https://www.isna.ir/news/97121306781/" target="" title="">ادامه مطلب</a></p> text/html 2019-03-07T04:48:22+01:00 cborzu.mihanblog.com سیروس برزو گام عملی در ترویج فناوری فضایی http://cborzu.mihanblog.com/post/1083 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">حال که گرفتاری های متعدد مسئولان, اجازه نمی دهد آنگونه که باید و شاید در ترویج فناوری فضایی در دهمین کشور صاحب قدرت فضایی بکوشند و در جهت تربیت نیرو های آینده این فناوری گام بردارند, وظیفه خود می دانم به عنوان مروج کهنسال این فناوری در ایران, تتمه توان و نیروی خود را جهت آشنا ساختن نوجوانان این مرز بوم صرف کنم. به این وسیله به تمام مدارس و مراکز آموزشی کشور همچنین مراکز و پژوهش سرا های علمی دانش آموزی اعلام می کنم که در صورت علاقمندی به ترویج فناوری فضایی, آماده ام نسخه هایی از عکس ها, طرح ها و تابلو های ترویجی با موضوع های مختلف آموزشی بایگانی دیجیتال خودم که حاصل چندین سال گردآوری و صد ها ساعت کار مجددانه است را جهت بهره برداری در نمایشگاه ها و اتاق های علمی مدارس به رایگان هدیه کنم. علاوه بر آن به 50 مرکز یا آموزشگاه نخستی که تقاضا بفرستند, هدایایی شامل کتاب های تالیف خودم, برخی یادمان ها از جمله عکس و یا کارت های امضا شده توسط فضانوردان, مجموعه تمبر و غیره را تقدیم خواهم کرد. امید که این خدمت کوچک گامی برای آغاز یک حرکت بزرگ در جهت ترویج فناوری فضایی در ایران در دهه دوم ورود کشورمان به عرصه فناوری فضایی شود.</font><font face="Arial, sans-serif"><o:p></o:p></font></span></p> text/html 2019-03-07T04:46:02+01:00 cborzu.mihanblog.com سیروس برزو قابل توجه علاقمندان به ترویج فناوری فضایی http://cborzu.mihanblog.com/post/1082 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">حال که گرفتاری های متعدد مسئولان, اجازه نمی دهد آنگونه که باید و شاید در ترویج فناوری فضایی در دهمین کشور صاحب قدرت فضایی بکوشند و در جهت تربیت نیرو های آینده این فناوری گام بردارند, وظیفه خود می دانم به عنوان مروج کهنسال این فناوری در ایران, تتمه توان و نیروی خود را جهت آشنا ساختن نوجوانان این مرز بوم صرف کنم. به این وسیله به تمام مدارس و مراکز آموزشی کشور همچنین مراکز و پژوهش سرا های علمی دانش آموزی اعلام می کنم که در صورت علاقمندی به ترویج فناوری فضایی, آماده ام نسخه هایی از عکس ها, طرح ها و تابلو های ترویجی با موضوع های مختلف آموزشی بایگانی دیجیتال خودم که حاصل چندین سال گردآوری و صد ها ساعت کار مجددانه است را جهت بهره برداری در نمایشگاه ها و اتاق های علمی مدارس به رایگان هدیه کنم. علاوه بر آن به 50 مرکز یا آموزشگاه نخستی که تقاضا بفرستند, هدایایی شامل کتاب های تالیف خودم, برخی یادمان ها از جمله عکس و یا کارت های امضا شده توسط فضانوردان, مجموعه تمبر و غیره را تقدیم خواهم کرد. امید که این خدمت کوچک گامی برای آغاز یک حرکت بزرگ در جهت ترویج فناوری فضایی در ایران در دهه دوم ورود کشورمان به عرصه فناوری فضایی شود.</font></span></p> text/html 2019-03-07T04:41:37+01:00 cborzu.mihanblog.com سیروس برزو اژدها؛ پایان سرگشتگی ناسا یا آغاز سرگردانی دیگر؟ http://cborzu.mihanblog.com/post/1081 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="line-height: 107%; color: rgb(51, 51, 51);">در حالی که شور و شعف خاصی مقامات آمریکایی را به خاطر پرواز آزمایشی سفینه سرنشین‌دار دراگون در بر گرفته و نگاه همه رسانه‌ها به گزارش این پرواز دوخته شده باید با نگاهی واقع بینانه به این پرواز ببینیم آیا ناسا با کمک این "اژدها"(</span><span dir="LTR" style="line-height: 107%; color: rgb(51, 51, 51);">Dragon</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 107%; color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) می‌تواند موفقیتی برای خود کسب کند یا قرار است توسط آن بلعیده شود.</span><span dir="LTR" style="line-height: 107%; color: rgb(51, 51, 51);"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="line-height: 107%; color: rgb(51, 51, 51);">به یک گلوله بزرگ سفید شباهت دارد. البته گلوله‌ای بسیار بزرگ‌تر و سریع‌تر. سفینه‌ای که آن را "کرو دراگون"(</span><span dir="LTR" style="line-height: 107%; color: rgb(51, 51, 51);">Crew Dragon</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 107%; color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) می‌خوانند؛ اژدهای سرنشین‌دار! شکل ظاهر آن، تا حدودی انسان را به یاد سفینه فضایی ژول ورن در کتاب سفر به ماه می‌اندازد. با این تفاوت که به جای شلیک از یک توپ، در ارتفاع چند </span><span lang="FA" style="line-height: 107%; color: rgb(51, 51, 51);">۱۰</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 107%; color: rgb(51, 51, 51);"> متری از زمین، در بالای موشک فالکون </span><span lang="FA" style="line-height: 107%; color: rgb(51, 51, 51);">۹(</span><span dir="LTR" style="line-height: 107%; color: rgb(51, 51, 51);">Falcon </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 107%; color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۹) </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 107%; color: rgb(51, 51, 51);">قرار داشت، بر روی سکوی پرتاب آ -</span><span lang="FA" style="line-height: 107%; color: rgb(51, 51, 51);">۳۹(۳۹</span><span dir="LTR" style="line-height: 107%; color: rgb(51, 51, 51);">A</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 107%; color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 107%; color: rgb(51, 51, 51);">کندی در فلوریدا. سکویی که نشانی است از موفقیت‌های بزرگ ناسا در دوران به اصطلاح طلایی آپولو و شاتل فضایی. اژدهای این داستان که به ظاهر هیچ شباهتی به اژدها ندارد، روز دوم مارس از سکوی افتخار آفرین </span><span lang="FA" style="line-height: 107%; color: rgb(51, 51, 51);">۳۰- </span></font><span lang="AR-SA" style="line-height: 107%; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="2">آ راهی مدار زمین شد و حدود یک شبانه روز بعد به ایستگاه فضایی بین‌المللی رسید و با موفقیت به آن پیوست.</font><font face="Times New Roman, serif" style="font-size: 15pt;"><o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><a href="https://www.isna.ir/news/97121508402/" target="" title="">ادامه مطلب</a></p> text/html 2019-01-14T06:49:02+01:00 cborzu.mihanblog.com سیروس برزو چاله‌های ماه برای مهنورد چینی مشکل آفرین شد http://cborzu.mihanblog.com/post/1080 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">تصاویر فرستاده شده از چانگ ای-</span><span lang="FA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">۴</span><span lang="AR-SA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"> نشان می‌دهد که در اطراف کاوشگر که اولین فرود آرام در سمت پنهان ماه به شمار می‌رود، دره‌های زیادی در ابعاد مختلف وجود دارد که می‌تواند چالش‌های بزرگی برای کار مهنورد یوتا </span><span lang="FA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">۲</span><span lang="AR-SA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"> ایجاد کند</span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="">کاوشگر چانگ ای-</span><span lang="FA" style="">۴</span><span lang="AR-SA" style=""> شامل یک بخش فرودی و یک خودرو مهنورد است. این سفینه در </span><span lang="FA" style="">۳</span><span lang="AR-SA" style=""> ژانویه در منطقه فون کارمن، در منطقه پنهان ماه(از دید زمینی‌ها) فرود آمد که منطقه‌ای نه چندان دور از قطب جنوب ماه با مختصات </span><span lang="FA" style="">۱۷۷.۶</span><span lang="AR-SA" style=""> درجه طول شرقی و </span><span lang="FA" style="">۴۵.۵</span><span lang="AR-SA" style=""> درجه عرض جنوبی است<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><a href="https://www.isna.ir/news/97102312400/" target="" title=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">ادامه مطلب</font></a></p> text/html 2019-01-14T06:40:21+01:00 cborzu.mihanblog.com سیروس برزو عکس‌های سانسور نشده کلید رمزگشایی از یک راز کهنه فضایی http://cborzu.mihanblog.com/post/1079 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><span lang="AR-SA" style="">روز </span><span lang="FA" style="">۱۴</span><span lang="AR-SA" style=""> ژانویه </span><span lang="FA" style="">۱۹۶۹</span><span lang="AR-SA" style=""> ناو کیهانی سایوز-</span><span lang="FA" style="">۴</span><span lang="AR-SA" style=""> با یک سرنشین به اسم "ولادیمیر"، بایکونور را به مقصد مدار زمین ترک کرد. ساعاتی بعد خبرگزاری رسمی شوروی اطلاعیه‌ای منتشر کرد که نشان می‌داد این سفینه در مدار تعیین شده قرار گرفته است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><span lang="AR-SA" style="">روز بعد این خبرگزاری, خبر پرتاب یک سفینه سایوز دیگر با سه سرنشین به نام های باریس والینف, یوگنی خرونف و الکسی یلیسیف را اعلام کرد. رسانه‌های همگانی منتظر بودند این دو سفینه به عملیات جذابی مثل اتصال در فضا و تبادل سرنشین دست بزنند. این حدس‌ها در روز بعد از پرتاب سایوز-</span><span lang="FA" style="">۵</span><span lang="AR-SA" style=""> بوقوع پیوست و شاتالف با استفاده از هدایت دستی, دو ناو را به هم متصل ساخت. پس از اتصال دو ناو که در ناحیه بخش مداری به هم قفل شده بودند خرونف و یلیسیف به داخل قسمت مداری رفته و لباس ویژه راهپیمایی را پوشیدند و باز نمودن دریچه آن به فضای آزاد راه یافتند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><a href="https://www.isna.ir/news/97102412652/" target="" title="">ادامه مطلب</a></p> text/html 2018-12-26T12:40:30+01:00 cborzu.mihanblog.com سیروس برزو کاربرد ثانوی باتری‌های خورشیدی ایستگاه فضایی بین‌المللی http://cborzu.mihanblog.com/post/1078 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="line-height: 107%;">دانیل هوت سخنگوی ناسا، در مصاحبه با خبرگزاری روسی ریا نووستی گفت: سکوهای باتری‌های خورشیدی ایستگاه فضایی بین المللی غیر از تامین انرژی مورد نیاز دستگاه‌های این ایستگاه، به طور مداوم برای سایه انداختن بر روی بخش‌های آن نیز استفاده می‌شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 107%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 107%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">کار در طول عمر بدنه ایستگاه تاثیرگذار است. پیش از این، یک منبع در صنعت فضایی روسیه به خبرگزاری ریانووستی گفته بود که سایه باتری‌های خورشیدی این مجتمع مداری، بالا رفتن خارج از معمول درجه حرارت در بخش زوزدا(قسمت هسته‌ای ایستگاه فضایی بین‌المللی) را خنثی کرده تا تجهیزات و فضانوردان روسی که در آن زندگی و کار می‌کنند، بیش از حد گرم نشود.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><a href="https://www.isna.ir/news/97100502856/" target="" title="">ادامه مطلب</a></p> text/html 2018-12-26T12:37:23+01:00 cborzu.mihanblog.com سیروس برزو چراغ سبز ناسا برای ساخت "دریم چیسر" http://cborzu.mihanblog.com/post/1077 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="line-height: 107%;">شرکت "سیرا نوادا" گزارش داد که سازمان فضایی آمریکا(ناسا) طرح نهایی فضاپیمای قابل استفاده مجدد "دریم چیسر" را تصویب کرد. این بدان معنی است که سیرا نوادا می‌تواند یک نمونه کامل این فضاپیما را برای استفاده در مأموریت‌های ایستگاه فضایی بین‌المللی تولید کند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 107%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="line-height: 107%;">فضاپیمای مداری باربری و سرنشین‌دار "دریم چیسر" توسط شرکت سیرا نوادا ساخته شده است که به شکل عمودی پرتاب می‌شود و می‌تواند به شکل افقی فرود آید. "دریم چیسر" </span><span lang="FA" style="line-height: 107%;">۹</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 107%;"> متر طول </span><span lang="FA" style="line-height: 107%;">۷</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 107%;"> متر عرض(فاصله بین دو بال) و حدود </span><span lang="FA" style="line-height: 107%;">۱۱</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 107%;"> تن وزن دارد و برای حمل </span><span lang="FA" style="line-height: 107%;">۷</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 107%;"> سرنشین به مدارهای نزدیک زمین طراحی شده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 107%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><a href="https://www.isna.ir/news/97100502978/" target="" title="">ادامه مطلب</a></p> text/html 2018-12-26T12:29:42+01:00 cborzu.mihanblog.com سیروس برزو چرا فضانوردان در زمان سفر مداری، جوان‌تر، سرحال‌تر و قد بلندتر می‌شوند؟ http://cborzu.mihanblog.com/post/1076 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="2">اگر به عکس‌های فضانوردان قبل از آغاز سفر و در جریان اقامت آنها در فضا نگاهی بیندازید می‌بینید که آنها طی چند روز، حتی چند ساعت اول سفر به فضا، هم سر حال‌تر و چاق‌تر شده‌اند و هم جوان‌تر. ضمنا قدشان هم طی همان چند روز اول سفر 5-6 سانتی‌متر بلندتر شده است. دلیل این تغییرات چیست؟</font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="line-height: 107%;">زمانیکه انسان بر روی زمین اقامت دارد فشار مایعات بدن بر اثر وجود جاذبه حالتی طبیعی دارند اما بعد از قرار گرفتن در مدار زمین تغییراتی در وضعیت دستگاه‌های بدن انسان رخ می‌دهد از جمله فشار مایعات از جمله خون در بالا تنه بیشتر می‌شود و جاذبه‌ای وجود ندارد به قلب کمک کند تا پراکندگی و نظم طبیعی مایعات در بدن حفظ شود. با افزایش فشار مایعات در نیمه بالایی بدن، صورت کمی پف می‌کند و این وضعیت باعث می‌شود چین و چروک‌های صورت برطرف گردد و انسان جوان‌تر دیده شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 107%;"><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span>.</span></font><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><a href="https://www.isna.ir/news/97100502816/" target="" title="">ادامه مطلب</a></p> text/html 2018-12-26T12:24:38+01:00 cborzu.mihanblog.com سیروس برزو وقتی بدن فراموش می‌کند جاذبه هم وجود دارد http://cborzu.mihanblog.com/post/1075 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="line-height: 107%;">چند روز قبل فضانوردان سایوز ام.اس-9 بعد از اقامتی 197 روزه به زمین برگشتند و با انتشار خبر بازگشت سالم آنها، برای بسیاری این تصور پیش آمد که فرود سالم فضانوردان، پایان کار است و آنها به سر کار و زندگی عادی خود بر می‌گردند&nbsp;</span></font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">اما این تصور اشتباه است چون فضانوردان پس از بازگشت تا مدت‌ها باید تحت نظر کارشناسان، زندگی کردن بر روی زمین را یاد بگیرند و حتی مثل کودکان راه رفتن را بیاموزند.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><a href="https://www.isna.ir/news/97100502944/" target="" title="">ادامه مطلب</a></p>