موج tag:http://cborzu.mihanblog.com 2018-03-21T16:35:26+01:00 mihanblog.com من از همه خوشبخت ترم 2018-03-20T05:16:26+01:00 2018-03-20T05:16:26+01:00 tag:http://cborzu.mihanblog.com/post/947 سیروس برزو خانمی سراغ دکتر رفت و گفت نمی دانم چرا همیشه افسرده ام و خود را بد بخت نا خشنود حس میکنم .چه راه علاجی برایم سراغ داری ؟ دکتر قدری فکر کرد و سپس گفت:تنها راه علاج شما این است که به سراغ پنج نفر از خوشبخت ترین مردم شهر بروی و دلیل خوشبختی آنها را جویا شوی و از زبان آنها بشنوی که دلیل خوشبختی آنها چیست. زن رفت و پس از چند هفته به مطب دکتر برگشت، اما این بار اصلاً افسرده نبود. او به دکتر گفت: "برای پیدا کردن آن پنج نفر، به سراغ پنجاه نفر که فکر می کردم خوشبخت ترین ها هستند رفتم  و خانمی سراغ دکتر رفت و گفت نمی دانم چرا همیشه افسرده ام و خود را بد بخت نا خشنود حس میکنم .چه راه علاجی برایم سراغ داری ؟

دکتر قدری فکر کرد و سپس گفت:تنها راه علاج شما این است که به سراغ پنج نفر از خوشبخت ترین مردم شهر بروی و دلیل خوشبختی آنها را جویا شوی و از زبان آنها بشنوی که دلیل خوشبختی آنها چیست.

زن رفت و پس از چند هفته به مطب دکتر برگشت، اما این بار اصلاً افسرده نبود. او به دکتر گفت: "برای پیدا کردن آن پنج نفر، به سراغ پنجاه نفر که فکر می کردم خوشبخت ترین ها هستند رفتم  و اما وقتی شرح زندگی همه آنها را شنیدم فهمیدم که خودم از همه خوشبخت تر هستم!

]]>
رمز حج پینه دوز دمشقی 2018-03-19T05:13:18+01:00 2018-03-19T05:13:18+01:00 tag:http://cborzu.mihanblog.com/post/946 سیروس برزو ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﻣﺒﺎﺭﮎ ﺑﻪ ﺣﺞ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ، ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺍﯼ ﺑﻪ ﺍﻭ ﮔﻔﺖ: ﺍﺯ ﺷﺸﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺣﺎﺟﯽ ﮐﺴﯽ ﺣﺎﺟﯽ ﻧﯿﺴﺖ، ﻣﮕﺮ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻮﻓﻖ، ﮐﻔﺸﮕﺮﯼ ﺩﺭ ﺩﻣﺸﻖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺞ ﻧﯿﺎﻣﺪ. ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﺩﻣﺸﻖ ﺭﻓﺖ ﻭ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻮﻓﻖ ﺭﺍ ﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺭﻩ ﺩﻭﺯﯼ ‏(ﭘﯿﻨﻪ ﺩﻭﺯﯼ، ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻭ ﻭﺻﻠﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﻔﺶ ﻫﺎﯼ ﺧﺮﺍﺏ ﻭ ﭘﺎﺭﻩ‏) میکند. ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﻪ ﮐﺮﺩﯼ ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺑﻪ ﺣﺞ ﻧﺮﻓﺘﯽ ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﻫﻤﻪ ﺣﺠﺎﺝ ﻓﻘﻂ ﺣﺞ ﺗﻮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﮔﻔﺖ ﺳﯽ ﺳﺎﻝ ﺑﻮﺩ ﺗﺎ ﻣﺮﺍ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺣﺞ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﭘﺎﺭﻩ ﺩﻭﺯﯼ ﺳﯿﺼﺪ ﺩﺭﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﻋﺰﻡ ﺣﺞ ﮐﺮﺩﻡ، ‏عیالم ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮﺩ، ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﻮﯼ ﻃﻌﺎﻡ ﻣﯽ ﺁﻣﺪ، ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﻣﺒﺎﺭﮎ ﺑﻪ ﺣﺞ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ، ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺍﯼ ﺑﻪ ﺍﻭ ﮔﻔﺖ: ﺍﺯ ﺷﺸﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺣﺎﺟﯽ ﮐﺴﯽ ﺣﺎﺟﯽ ﻧﯿﺴﺖ، ﻣﮕﺮ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻮﻓﻖ، ﮐﻔﺸﮕﺮﯼ ﺩﺭ ﺩﻣﺸﻖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺞ ﻧﯿﺎﻣﺪ.

ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﺩﻣﺸﻖ ﺭﻓﺖ ﻭ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻮﻓﻖ ﺭﺍ ﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺭﻩ ﺩﻭﺯﯼ ‏(ﭘﯿﻨﻪ ﺩﻭﺯﯼ، ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻭ ﻭﺻﻠﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﻔﺶ ﻫﺎﯼ ﺧﺮﺍﺏ ﻭ ﭘﺎﺭﻩ‏) میکند.

ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﻪ ﮐﺮﺩﯼ ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺑﻪ ﺣﺞ ﻧﺮﻓﺘﯽ ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﻫﻤﻪ ﺣﺠﺎﺝ ﻓﻘﻂ ﺣﺞ ﺗﻮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.

ﮔﻔﺖ ﺳﯽ ﺳﺎﻝ ﺑﻮﺩ ﺗﺎ ﻣﺮﺍ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺣﺞ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﭘﺎﺭﻩ ﺩﻭﺯﯼ ﺳﯿﺼﺪ ﺩﺭﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﻋﺰﻡ ﺣﺞ ﮐﺮﺩﻡ، ‏عیالم ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮﺩ، ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﻮﯼ ﻃﻌﺎﻡ ﻣﯽ ﺁﻣﺪ، ﻣﺮﺍ ﮔﻔﺖ: ﺑﺮﻭ ﻭ ﭘﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻃﻌﺎﻡ ﺑﺴﺘﺎﻥ، ﻣﻦ ﺭﻓﺘﻢ، ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﮔﻔﺖ ﺑﺪﺍﻥ ﮐﻪ ﻫﻔﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺭﻭﺯ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﻃﻔﺎﻝ ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﻧﺨﻮﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺧﺮﯼ ﻣﺮﺩﻩ ﺩﯾﺪﻡ. ﭘﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﺪﺍ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﻃﻌﺎﻡ ﺳﺎﺧﺘﻢ. ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﻼﻝ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﭼﻮﻥ ﺍﯾﻦ ﺑﺸﻨﯿﺪﻡ ﺁﺗﺸﯽ ﺩﺭ ﺟﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻓﺘﺎﺩ. ﺁﻥ ﺳﯿﺼﺪ ﺩﺭهم ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻢ ﻭ ﺑﺪﻭ ﺩﺍﺩﻡ ﻭ ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻔﻘﻪ ﺍﻃﻔﺎﻝ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺣﺞ ﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ.

ﺗﺬﮐﺮﻩ ﺍﻻﻭﻟﯿﺎ/ عطار نیشابوری

]]>
به هروقتی صدایش کن؛حمایت میکندحتما"؛ 2018-03-15T15:29:47+01:00 2018-03-15T15:29:47+01:00 tag:http://cborzu.mihanblog.com/post/945 سیروس برزو توکل برخدایت کن؛ کفایت میکندحتما؛  اگرخالص شوی بااو؛ صدایت میکندحتما"؛ اگربیهوده رنجیدی؛ازاین دنیای بی رحمی؛ به درگاهش قناعت کن؛ عنایت میکندحتما"؛ دلت درمانده میمیرد؛اگرغافل شوی ازاو؛ به هروقتی صدایش کن؛حمایت میکندحتما"؛ خطاگرمیروی گاهی؛به خلوت توبه کن بااو؛ گناهت ساده میبخشد؛ رهایت میکندحتما"؛ به لطفش شک نکن هرگز اگردنیاحقیرت کرد؛ تو رسم بندگی آموز؛ حمایت میکندحتما"؛ اگرغمگین اگرشادی؛خدایی راپرستش کن؛ که هردم بهترینهارا عطایت میکندحتما توکل برخدایت کن؛ کفایت میکندحتما؛

 اگرخالص شوی بااو؛ صدایت میکندحتما"؛

اگربیهوده رنجیدی؛ازاین دنیای بی رحمی؛

به درگاهش قناعت کن؛ عنایت میکندحتما"؛

دلت درمانده میمیرد؛اگرغافل شوی ازاو؛

به هروقتی صدایش کن؛حمایت میکندحتما"؛

خطاگرمیروی گاهی؛به خلوت توبه کن بااو؛

گناهت ساده میبخشد؛ رهایت میکندحتما"؛

به لطفش شک نکن هرگز اگردنیاحقیرت کرد؛

تو رسم بندگی آموز؛ حمایت میکندحتما"؛

اگرغمگین اگرشادی؛خدایی راپرستش کن؛

که هردم بهترینهارا عطایت میکندحتما

]]>
برنامه چین برای ساخت یک فضاپیما خاص و بدون سرنشین 2018-03-15T15:27:30+01:00 2018-03-15T15:27:30+01:00 tag:http://cborzu.mihanblog.com/post/944 سیروس برزو چین اعلام کرد در حال تحقیق و بررسی ساخت یک فضاپیما با توانایی استفاده مجدد، به منظور حمل محموله به مدار پایینی زمین است. این فضاپیمای بدون اسم، ظاهرا شبیه هواپیمای فضایی X-37B نیروی هوایی ایالات متحده بوده و ماموریت‌های مشابهی نیز برای آن تعریف شده است. با این حال، حداقل تا امروز، در برخی از ویژگی‌های مهم و کلیدی دارای تفاوت‌هایی با پسرعموی آمریکایی خود است. تلویزیون دولتی چین اخیرا اقدام به پخش یک قطعه کلیپ به همراه توضیحات نموده است و به توصیف یک فضاپیمای جدید در حال توسعه می‌پردازد و چین اعلام کرد در حال تحقیق و بررسی ساخت یک فضاپیما با توانایی استفاده مجدد، به منظور حمل محموله به مدار پایینی زمین است. این فضاپیمای بدون اسم، ظاهرا شبیه هواپیمای فضایی X-37B نیروی هوایی ایالات متحده بوده و ماموریت‌های مشابهی نیز برای آن تعریف شده است. با این حال، حداقل تا امروز، در برخی از ویژگی‌های مهم و کلیدی دارای تفاوت‌هایی با پسرعموی آمریکایی خود است.

تلویزیون دولتی چین اخیرا اقدام به پخش یک قطعه کلیپ به همراه توضیحات نموده است و به توصیف یک فضاپیمای جدید در حال توسعه می‌پردازد و آن را با هواپیمای فضایی X-37B آمریکا مقایسه می‌نماید. فضاپیمای X-37B نیروی هوایی ایالات متحده، نوعی هواپیمای باری بدون‌سرنشین است که به عنوان کامیون فضایی نیز مشهور شده و ماموریت آن، حمل محموله‌های طبقه‌بندی شده به مدار‌ پایینی زمین بوده و هر بار به مدت بیش از ۷۰۰ روز در آنجا باقی می‌ماند.

ادامه مطلب

]]>
لشکرکشی ترامپ به مریخ !! 2018-03-15T12:25:58+01:00 2018-03-15T12:25:58+01:00 tag:http://cborzu.mihanblog.com/post/943 سیروس برزو دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا‌، در ایستگاه هوایی میرامر در نزدیکی سن‌دیگو اظهار کرد:«فضا یک حوزه جنگی است، دقیقا مثل زمین، آسمان و دریا. به دلیل فعالیت‌های گسترده‌مان در فضا شاید به یک نیروی جدید نیاز داشته باشیم و آن را نیروی فضایی بخوانیم. من در این خصوص خیلی جدی نبودم و بعد فکر کردم که چه ایده عالی‌ای! شاید باید این کار را انجام دهیم».ادامه مطلب دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا‌، در ایستگاه هوایی میرامر در نزدیکی سن‌دیگو اظهار کرد:«فضا یک حوزه جنگی است، دقیقا مثل زمین، آسمان و دریا. به دلیل فعالیت‌های گسترده‌مان در فضا شاید به یک نیروی جدید نیاز داشته باشیم و آن را نیروی فضایی بخوانیم. من در این خصوص خیلی جدی نبودم و بعد فکر کردم که چه ایده عالی‌ای! شاید باید این کار را انجام دهیم».

ادامه مطلب

]]>
‏عیب را در این و آن پیدا مکن 2018-03-15T08:59:44+01:00 2018-03-15T08:59:44+01:00 tag:http://cborzu.mihanblog.com/post/942 سیروس برزو گر نداری دانش ترکیب رنگ ‏بین گلها زشت یا زیبا مکن ‏خوب دیدن شرط انسان بودن است ‏عیب را در این و آن پیدا مکن گر نداری دانش ترکیب رنگ

‏بین گلها زشت یا زیبا مکن

‏خوب دیدن شرط انسان بودن است

‏عیب را در این و آن پیدا مکن

]]>
کلاهی که به اسم دموکراسی سر مردم دنیا رفته از زبان سردمدارانش: 2018-03-14T14:07:24+01:00 2018-03-14T14:07:24+01:00 tag:http://cborzu.mihanblog.com/post/941 سیروس برزو نیکلا سارکوزی، رئیس جمهوری پیشین فرانسه در جریانی کنفرانس «ایده‌ها» که در امارات عربی متحده برگزار شد دموکراسی را عامل «نابودی» رهبری خواند. این کنفرانس هفته گذشته در ابوظبی برگزار شده بود اما سخنرانی آقای سارکوزی به تازگی به رسانه‌های فرانسه درز پیدا کرده است. رئیس جمهوری اسبق فرانسه در سخنرانی خود می‌گوید: «امروز بزرگترین رهبران جهان چه کسانی هستند؟ شی جین پینگ، پوتین، چه موافق باشید چه نباشید، شاهزاده بزرگ بن سلمان. امارات بدون رهبری محمد بن زائد چه خواهد شد؟» وی در بخش دیگری از ا نیکلا سارکوزی، رئیس جمهوری پیشین فرانسه در جریانی کنفرانس «ایده‌ها» که در امارات عربی متحده برگزار شد دموکراسی را عامل «نابودی» رهبری خواند. این کنفرانس هفته گذشته در ابوظبی برگزار شده بود اما سخنرانی آقای سارکوزی به تازگی به رسانه‌های فرانسه درز پیدا کرده است.

رئیس جمهوری اسبق فرانسه در سخنرانی خود می‌گوید: «امروز بزرگترین رهبران جهان چه کسانی هستند؟ شی جین پینگ، پوتین، چه موافق باشید چه نباشید، شاهزاده بزرگ بن سلمان. امارات بدون رهبری محمد بن زائد چه خواهد شد؟»

وی در بخش دیگری از این سخنان جنجالی می‌گوید: «مشکل دموکراسی‌ها این است که توانسته‌اند رهبران بزرگی مثل چرچیل و دوگل داشته باشند...اما رهبری را نابود کرده‌اند. اگر قرار باشد مثل آمریکا هر ۴ سال یک بار انتخابات برگزار شود چطور می‌شود برنامه ۱۰، ۱۵ و ۲۰ ساله داشت؟ دموکراسی‌های تبدیل به میدان نبرد شده‌اند که در آن هر لحظه همه تلاش می‌کنند گروهی را که در قدرت است تضعیف کند. در این صورت برنامه‌های بلند مدت برای کشور بی معنی می‌شود. امروز رهبران بزرگ دنیا از کشورهایی هستند که دموکراسی ندارند.»

سخنان جنجالی رئیس جمهوری پیشین فرانسه در امارات به شدت مورد انتقاد مطبوعات این کشور قرار گرفته است. نشریه لوموند در مقاله‌ای که در این باره منتشر کرده، این سخنان را «بهت آور» توصیف کرده است.

]]>
با اجازه حضرت حافظ 2018-03-14T04:51:49+01:00 2018-03-14T04:51:49+01:00 tag:http://cborzu.mihanblog.com/post/940 سیروس برزو عید می  آید و هر چیز گران خواهد شد در عوض "باد صبا مشک فشان خواهد شد" همسرم چند ورق لیست به من خواهد داد و سراپای وجودم نگران خواهد شد طبق معمول پس از چند شبی بحث و جدل عاقبت هرچه که او گفت همان خواهد شد با رسیدن به توافق سرِ میزان خرید  وقت دشوار ترین کار جهان خواهد شد در ترافیک به بازار و خیابان رفتن  بدترین لطمه به اعصاب و روان خواهد شد کل عیدی  و حقوقم  دو سه تا مرغ و کمی  تخمه و  پسته ی بی مغز و دهان خواهد شد بچه ها عید می  آید و هر چیز گران خواهد شد

در عوض "باد صبا مشک فشان خواهد شد"

همسرم چند ورق لیست به من خواهد داد

و سراپای وجودم نگران خواهد شد

طبق معمول پس از چند شبی بحث و جدل

عاقبت هرچه که او گفت همان خواهد شد

با رسیدن به توافق سرِ میزان خرید

 وقت دشوار ترین کار جهان خواهد شد

در ترافیک به بازار و خیابان رفتن

 بدترین لطمه به اعصاب و روان خواهد شد

کل عیدی  و حقوقم  دو سه تا مرغ و کمی

 تخمه و  پسته ی بی مغز و دهان خواهد شد

بچه ها خوب و عزیزند ،فقط یک کم سخت

کسری بودجه را باورشان خواهد شد

  ارغوان  مانتو و شلوار و شنل  می خواهد

 نخرم صاحب  سی متر زبان خواهد شد

می روم در ته یک غار که پنهان بشوم

نسترن پشت سرم تیز دوان خواهد شد

که پدر پول مش و لنز و تتو می خواهم

تا نگیرد مگر از دور شوان خواهد شد

ارسلان ناله بر آرد که اگر جورابی

" نخری ،شست من از پنجه  عیان خواهد شد"

وام می گیرم از این بانک و از آن بانک  به جاش  

"عالم پیر دگر باره جوان خواهدشد

]]>
اندر فواید دموکراسی!! 2018-03-14T04:50:31+01:00 2018-03-14T04:50:31+01:00 tag:http://cborzu.mihanblog.com/post/939 سیروس برزو از فرزند شهید مدرس نقل است: یک روز وقتی پدرم از مجلس بازگشت، عده‌ای از مردم به خانه آمدند و با سر و صدای زیاد گفتند آقا این چه لایحه‌ای بود که امروز تصویب شد؟! خلاف مصلحت است. آقا فرمود اگر بیست رأس الاغ و یک آدم را در مجلسی جمع کنند و از آنها بپرسند ناهار چه می‌خورید، چه جواب می‌دهند؟! همه گفتند جو؛ آقا فرمود: آن یک نفر هم مجبور است سکوت کند، این وکلایی که شما انتخاب کردید، شعورشان همین اندازه است، بروید آدم انتخاب کنید. از فرزند شهید مدرس نقل است:

یک روز وقتی پدرم از مجلس بازگشت، عده‌ای از مردم به خانه آمدند و با سر و صدای زیاد گفتند آقا این چه لایحه‌ای بود که امروز تصویب شد؟! خلاف مصلحت است.

آقا فرمود اگر بیست رأس الاغ و یک آدم را در مجلسی جمع کنند و از آنها بپرسند ناهار چه می‌خورید، چه جواب می‌دهند؟! همه گفتند جو؛ آقا فرمود: آن یک نفر هم مجبور است سکوت کند، این وکلایی که شما انتخاب کردید، شعورشان همین اندازه است، بروید آدم انتخاب کنید.

]]>
فلسفه آفرینش انسان 2018-03-14T04:46:00+01:00 2018-03-14T04:46:00+01:00 tag:http://cborzu.mihanblog.com/post/938 سیروس برزو انسانها آفریده شده اند؛ که عشق بورزند و به آنها عشق ورزیده شود....!!! اشیاء ساخته شده اند؛ که مورد استفاده قرار بگیرند...!!! دلیل آشفتگی های دنیا این است؛ که به اشیاء عشق ورزیده می شود و انسانها مورد استفاده قرار میگیرند.                                           &nbs انسانها آفریده شده اند؛

که عشق بورزند و به آنها عشق ورزیده شود....!!!

اشیاء ساخته شده اند؛

که مورد استفاده قرار بگیرند...!!!

دلیل آشفتگی های دنیا این است؛

که به اشیاء عشق ورزیده می شود

و انسانها مورد استفاده قرار میگیرند.

                                            نلسون ماندلا

]]>
آرامش، محصول چیست؟ 2018-03-13T14:54:40+01:00 2018-03-13T14:54:40+01:00 tag:http://cborzu.mihanblog.com/post/937 سیروس برزو آرامش، محصول فکر کردن نیست آرامش ، محصول فکر نکردن  به انبوه مشکلاتی است که ارزش فکرکردن را ندارند. آرامش، محصول فکر کردن نیست

آرامش ، محصول فکر نکردن  به انبوه مشکلاتی است که ارزش فکرکردن را ندارند.

]]>
زنگوله توهمات ما 2018-03-13T14:50:16+01:00 2018-03-13T14:50:16+01:00 tag:http://cborzu.mihanblog.com/post/936 سیروس برزو می‌گویند آقا محمد خان قاجار علاقه خاصی به شکار روباه داشته. تمام روز را در پی یک روباه با اسبش می‌تاخته تان جایی که روباه از فرط خستگی نقش زمین می‌شده. بعد آن بیچاره را می‌گرفته و دور گردنش، زنگوله‌ای آویزان می‌کرده. در ‌‌نهایت هم ر‌هایش می‌کرده. تا اینجای داستان مشکلی نیست. درست است روباه مسافت، زیادی را دویده، وحشت کرده، خسته هم شده، اما زنده و سالم است. هم جانش را دارد، هم دُمش را. پوستش هم سر جای خودش است. می‌ماند فقط آن زنگوله!... از اینجای داستان، روباه هر جا که برود یک زنگوله توی گر می‌گویند آقا محمد خان قاجار علاقه خاصی به شکار روباه داشته. تمام روز را در پی یک روباه با اسبش می‌تاخته تان جایی که روباه از فرط خستگی نقش زمین می‌شده. بعد آن بیچاره را می‌گرفته و دور گردنش، زنگوله‌ای آویزان می‌کرده. در ‌‌نهایت هم ر‌هایش می‌کرده. تا اینجای داستان مشکلی نیست. درست است روباه مسافت، زیادی را دویده، وحشت کرده، خسته هم شده، اما زنده و سالم است. هم جانش را دارد، هم دُمش را. پوستش هم سر جای خودش است. می‌ماند فقط آن زنگوله!... از اینجای داستان، روباه هر جا که برود یک زنگوله توی گردنش صدا می‌کند. دیگر نمی‌تواند شکار کند، زیرا صدای آن زنگوله، شکار را فراری می‌دهد. بنابراین «گرسنه» می‌ماند. صدای زنگوله، جفتش را هم فراری می‌دهد، پس «تنها» می‌ماند. از همه بد‌تر، صدای زنگوله، خود روباه را هم «آشفته» می‌کند، «آرامش»‌اش را به هم می‌زند. دقیقا این‌‌ همان بلایی است که انسان امروزی سر ذهن پُرتَنشِ خودش می‌آورد. دنبال خودش می‌کند، خودش را اسیر توهماتش می‌کند. زنگوله‌ای از افکار منفی، دور گردنش قلاده می‌کند. بعد خودش را گول می‌زند و فکر می‌کند که آزاد است، ولی نیست. برده افکار منفی خودش شده و هر جا برود آن‌ها را با خودش می‌برد. آن هم با چه سر و صدایی، درست مثل سر و صدای تکان  دادن پشت سر هم یک زنگوله...

]]>
چرا مردم ایران شاد نیستند، اما هندی‌های فقیر شادند؟ 2018-03-13T10:58:43+01:00 2018-03-13T10:58:43+01:00 tag:http://cborzu.mihanblog.com/post/935 سیروس برزو   بر مبنای "گزارش جهانی شادی"، در سال ۲۰۱۶ ایران از لحاظ شاخص‌های نشاط عمومی در میان ۱۵۷ کشور مورد بررسی در رتبه ۱۰۵ قرار دارد. بر اساس گزارش "آینده پژوهی ایران ۱۳۹۶" مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست‌جمهوری، هم ۷۵ درصد از مردم دچار یاس و ناامیدی هستند.  هند به لحاظ نسبت جمعیت و امکانات نتوانسته امکانات مورد نیاز مردمش را فراهم کند، اما مردم شادی دارد؛ یعنی در چهره مردمش حتی آن کسی که گدایی می‌کند احساس غم و خشمی که در چهره و رفتار عمومی ایرانی‌ها می‌بینید، مشاهده نمی‌شود. &nbs   بر مبنای "گزارش جهانی شادی"، در سال ۲۰۱۶ ایران از لحاظ شاخص‌های نشاط عمومی در میان ۱۵۷ کشور مورد بررسی در رتبه ۱۰۵ قرار دارد. بر اساس گزارش "آینده پژوهی ایران ۱۳۹۶" مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست‌جمهوری، هم ۷۵ درصد از مردم دچار یاس و ناامیدی هستند.

 هند به لحاظ نسبت جمعیت و امکانات نتوانسته امکانات مورد نیاز مردمش را فراهم کند، اما مردم شادی دارد؛ یعنی در چهره مردمش حتی آن کسی که گدایی می‌کند احساس غم و خشمی که در چهره و رفتار عمومی ایرانی‌ها می‌بینید، مشاهده نمی‌شود.

 اما عامل اصلی نبود نشاط_اجتماعی در جامعه ایران چیست؟ آیا با پیروی از تحقیقات جهانی می‌توان نبود حمایت اجتماعی را مهم‌ترین عامل فقدان نشاط اجتماعی در کشور دانست؟

 مهدی ملک محمد روانشناس با بیان شرایط متفاوت جامعه ایران، مهم‌ترین عامل نبود نشاط اجتماعی در کشور را "احساس درماندگی" می‌داند.

به اعتقاد این روانشناس پیش‌بینی ناپذیر بودن آینده و عدم کنترل مردم بر شرایط استرس زا، بوجود آورنده فضای ناامیدی و افسردگی در کشور است.

این روانشناس با توضیح علت‌های دور شدن فضای جامعه ایران از نشاط اجتماعی، ایجاد فضای اعتماد در جامعه و صداقت و مسئولیت پذیری حاکمیت در قبال تصمیمات را راهکار مقابله با فضای یاس در جامعه و ایجاد نشاط اجتماعی می‌داند.

منبع: فرارو

]]>
وفادارترین همسران 2018-03-13T10:56:30+01:00 2018-03-13T10:56:30+01:00 tag:http://cborzu.mihanblog.com/post/934 سیروس برزو وفادارترین همسران نه مو طلایی ها هستند نه مو خرمایی ها، نه مو مشکی ها، بلکه مو سفید ها هستد!!! چارلی چاپلین وفادارترین همسران

نه مو طلایی ها هستند

نه مو خرمایی ها،

نه مو مشکی ها،

بلکه مو سفید ها هستد!!!

چارلی چاپلین

]]>
افسانه گل بو مادران 2018-03-13T10:51:43+01:00 2018-03-13T10:51:43+01:00 tag:http://cborzu.mihanblog.com/post/933 سیروس برزو مادر دختری چوپان بود. روزها دختر کوچولویش را به پشتش می بست و به دنبال گوسفندها به دشت وکوه می رفت.  یک روز گرگ به گوسفندان حمله می کند و یکی از بره ها را با خود می برد! چوپان، دختر کوچکش را از پشتش باز می کند و روی سنگی می گذارد و با چوبدستی دنبال گرگ می دود. از کوه بالا می رود تا در کوه گم می شود. دیگر مادر چوپان را کسی نمی بیند. دختر کوچک را چوپان های دیگری پیدا می کنند، دخترک بزرگ می شود،  در کوه و دشت به دنبال مادر می گردد، تا اثری از او پیدا کند. روی زمین گلها مادر دختری چوپان بود. روزها دختر کوچولویش را به پشتش می بست و به دنبال گوسفندها به دشت وکوه می رفت.  یک روز گرگ به گوسفندان حمله می کند و یکی از بره ها را با خود می بردچوپان، دختر کوچکش را از پشتش باز می کند و روی سنگی می گذارد و با چوبدستی دنبال گرگ می دود. از کوه بالا می رود تا در کوه گم می شود. دیگر مادر چوپان را کسی نمی بیند. دختر کوچک را چوپان های دیگری پیدا می کنند، دخترک بزرگ می شود،  در کوه و دشت به دنبال مادر می گردد، تا اثری از او پیدا کندروی زمین گلهای ریز و زردی را می بیند که از جای پاهای مادر روییده، آنها را می چیند و بو می کند. گلها بوی مادرش را می دهند، دلش را به بوی مادر خوش می کند...

 آنها را می چیند و خشک می کند و به بازار می برد و به عطارها می فروشد. عطارها آنها را به بیماران می دهند، بیماران می خورند و خوب می شوند

روزی عطاری از او می پرسد: دختر جان اسم این گل ها چیست؟

دختر بدون اینکه فکر کند می گوید: گل بو مادران

هوشنگ مرادی کرمانی

]]>