موج tag:http://cborzu.mihanblog.com 2020-09-29T02:37:51+01:00 mihanblog.com فرمول راه حل مشکلات، امتحان کنید، واقعی است! 2019-09-05T07:22:12+01:00 2019-09-05T07:22:12+01:00 tag:http://cborzu.mihanblog.com/post/1089 سیروس برزو ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ شخصی ﺳﺮﮐﻼﺱ ﺭﻳﺎﺿﯽ ﺧﻮﺍﺑﺶ ﺑﺮﺩ . ﻭﻗﺘﻲ ﮐﻪ ﺯﻧﮓ ﺭﺍ ﺯﺩﻧﺪ ﺑﻴﺪﺍﺭ ﺷﺪ ، ﺑﺎﻋﺠﻠﻪ ﺩﻭ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺭﻭﻱ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻴﺎﻩ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﻝ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﻣﻨﺰﻝ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻝ ﺑﺮﺩ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﻭ ﺁﻥ ﺷﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻞ ﺁﻧﻬﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩ  و ﺗﻤﺎﻡ ﺁﻥ ﻫﻔﺘﻪ ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮ ﻧﺪﺍﺷﺖ ، ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﻳﮑﯽ ﺭﺍ ﺣﻞ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﮐﻼﺱ ﺁﻭﺭﺩ . ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻣﺒﻬﻮﺕ ﺷﺪ ، ﺯﻳﺮﺍ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺩﻭﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ . ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﻣﻴﺪﺍﻧﺴﺖ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻً ﺁﻧﺮﺍ ﺣﻞ ﻧﻤﻴﮑﺮﺩ ، ﻭﻟﻲ ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺗﻠﻘﻴ ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ شخصی ﺳﺮﮐﻼﺱ ﺭﻳﺎﺿﯽ ﺧﻮﺍﺑﺶ ﺑﺮﺩ . ﻭﻗﺘﻲ ﮐﻪ ﺯﻧﮓ ﺭﺍ ﺯﺩﻧﺪ ﺑﻴﺪﺍﺭ ﺷﺪ ، ﺑﺎﻋﺠﻠﻪ ﺩﻭ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺭﻭﻱ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻴﺎﻩ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﻝ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﻣﻨﺰﻝ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻝ ﺑﺮﺩ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﻭ ﺁﻥ ﺷﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻞ ﺁﻧﻬﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩ  و ﺗﻤﺎﻡ ﺁﻥ ﻫﻔﺘﻪ ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮ ﻧﺪﺍﺷﺖ ، ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﻳﮑﯽ ﺭﺍ ﺣﻞ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﮐﻼﺱ ﺁﻭﺭﺩ .

ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻣﺒﻬﻮﺕ ﺷﺪ ، ﺯﻳﺮﺍ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺩﻭﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ . ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﻣﻴﺪﺍﻧﺴﺖ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻً ﺁﻧﺮﺍ ﺣﻞ ﻧﻤﻴﮑﺮﺩ ، ﻭﻟﻲ ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺗﻠﻘﻴﻦ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ ﺍﺳﺖ ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻓﮑﺮ ﻣﻴﮑﺮﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺘﻤﺎً ﺁﻥ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺭﺍ ﺣﻞ ﮐﻨﺪ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺭﺍﻫﯽ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻳﺎﻓﺖ .

ﺍﻳﻦ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﮐﺴﯽ ﺟﺰ ﺁﻟﺒﺮﺕ ﺍﻧﻴﺸﺘﻴﻦ ﻧﺒﻮﺩ ...

" ﺣﻞ ﻧﺸﺪﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ، ﺑﻪ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺩﺍﺭﻩ ."

علاقمندان به فضانوردی صفحه اینستاگرام "مرز های بیکران فضا" را با cyrus_borzoo دنبال کنند.

 

]]>
با آن که سفر به فضا کار خطرناکی است پس چرا عده ای داوطلب این کار خطرناک می شوند؟ 2019-09-05T07:11:20+01:00 2019-09-05T07:11:20+01:00 tag:http://cborzu.mihanblog.com/post/1088 سیروس برزو پاول وینوگرادوف فضانوردی که تا به حال سه بار به فضا رفته و 547 شبانه روز از عمر خود را در مجتمع مداری میر و ایستگاه فضایی بین المللی گذرانده است به این سوال پاسخ داده است:  البته سفر به فضا هم خطرناک است. مگر سفر در روی زمین خطرناک نیست؟ شاید برای شما جالب باشد بدانید که به دلیل بررسی های دقیقی که روی سفینه ها انجام می شود خطر آنها کمتر از بعضی وسیله های نقلیه زمینی هستند. اما حتی اگر هم خطرناک باشند  با توجه به فایده هایی که سفر های فضایی برای انسان دارند نمی شود آنها را کن

پاول وینوگرادوف فضانوردی که تا به حال سه بار به فضا رفته و 547 شبانه روز از عمر خود را در مجتمع مداری میر و ایستگاه فضایی بین المللی گذرانده است به این سوال پاسخ داده است:

 البته سفر به فضا هم خطرناک است. مگر سفر در روی زمین خطرناک نیست؟ شاید برای شما جالب باشد بدانید که به دلیل بررسی های دقیقی که روی سفینه ها انجام می شود خطر آنها کمتر از بعضی وسیله های نقلیه زمینی هستند. اما حتی اگر هم خطرناک باشند  با توجه به فایده هایی که سفر های فضایی برای انسان دارند نمی شود آنها را کنار گذاشت.

شما می دانید که برای بالا بردن دانش بشر و شناخت بیشتر از کره زمین انسان های زیادی خطر کردند و به سفر در نقاط خطرناک رفتند و بعضی هم جان خود را از دست دادند. متاسفانه امروز رسانه های همگانی کمتر درباره نتایج سفر های فضایی می نویسند به همین دلیل برای خیلی های دیگر این سوال پیش می آید. فضانوردی کمک های زیادی به بهبود زندگی انسان کرده است که می توان درباره آن کتاب نوشت. از ساخت دستگاه های مختلفی که برای زندگی بهتر لازم است تا دارو ها و روش های درمانی و ...

پاول وینوگرادف در یک نگاه

تاریخ تولد:‏ ‏31 اوت 1953‏

محل تولد:‏ ماگادان از استان ماگادان روسیه

مدرك تحصیلی:‏ فارغ التحصیل انستیتوی هوانوردی مسكو

تاریخ انتخاب برای فضانوردی:‏ ‏3 فوریه 1993‏

تخصص قبل از فضانوردی:‏ مهندس طراح در موسسه فضایی انرگیا

تخصص فضانوردی:‏ مهندس پرواز

پرواز های فضایی:‏

سایوز تی.ام -26 ‏ از ‏5 اوت 1997 به مدت 197 روز و 17 ساعت و 33 ‏دقیقه

سایوز تی.ام آ-8 ‏ از ‏30 مارس 2006 به مدت 182 روز و 22 ساعت و 43 ‏دقیقه

سایوز تی.ام آ-8 ام ‏ از ‏5 اوت 1997 به مدت 166 روز و 6 ساعت و 15 ‏دقیقه

مدت اقامت در فضا:‏ ‏546 روز و 22 ساعت و 31 دقیقه‏

عنوان در تاریخ فضانوردی: سیصد و شصتمین فضانورد جهان، هشتاد و هفتمین ‏فضانورد روسیه

وینوگرادوف همان فضانوردی است که مجموعه ای از نقاشی های استاد فرشچیان را به فضا برد.

علاقمندان به فضانوردی صفحه اینستاگرام "مرز های بیکران فضا" را با cyrus_borzoo دنبال کنند.

]]>
علاقمندان به فضانوردی 2019-09-04T11:28:50+01:00 2019-09-04T11:28:50+01:00 tag:http://cborzu.mihanblog.com/post/1087 سیروس برزو سلام علاقمندان به فضانوردی صفحه اینستاگرام "مرز های بیکران فضا" را با cyrus_borzoo دنبال کنند. تنها گربه ای که طعم سفر به فضا را چشید. 2019-03-09T03:11:21+01:00 2019-03-09T03:11:21+01:00 tag:http://cborzu.mihanblog.com/post/1086 سیروس برزو پرتاب حیوانات به فضا از اواخر دهه1940 آغاز گردید. در تاریخ فضانوردی حیوانات مختلفی برای انجام آزمایش به فضا پرتاب شدند. درباره میمون ها و سگ های فضانورد خبر و مطالب زیادی منتشر شده اما کمتر کسی اطلاع دارد که گربه ها هم به فضا سفر کرده اند. فلیست اولین گربه ای بود که به فضا پرتاب شد. فلیست گربه ای سیاه و سفید بود که توسط یک فروشنده حیوان خانگی در خیابان های پاریس شکار و به همراه 13 گربه دیگر توسط مرکز تحقیقات پزشکی هوایی فرانسه خریداری شد. این مرکز در سال 1963 تصمیم گرفت به انجام آزمایش پرتاب حیوانات به فضا از اواخر دهه1940 آغاز گردید. در تاریخ فضانوردی حیوانات مختلفی برای انجام آزمایش به فضا پرتاب شدند. درباره میمون ها و سگ های فضانورد خبر و مطالب زیادی منتشر شده اما کمتر کسی اطلاع دارد که گربه ها هم به فضا سفر کرده اند.

فلیست اولین گربه ای بود که به فضا پرتاب شد. فلیست گربه ای سیاه و سفید بود که توسط یک فروشنده حیوان خانگی در خیابان های پاریس شکار و به همراه 13 گربه دیگر توسط مرکز تحقیقات پزشکی هوایی فرانسه خریداری شد. این مرکز در سال 1963 تصمیم گرفت به انجام آزمایش هایی در زمینه تاثیرات فشار پرتاب موشکی و زندگی در شرایط بی وزنی دست بزند. آنها تصمیم گرفتند برنامه شان متفاوت از آمریکا و شوروی که روی سگ و میمون کار کرده بودند باشد و بالاخره گربه را انتخاب کردند. کار های تحقیقاتی و آموزش این گربه ها در مرکز تحقیقات پزشکی هوایی فرانسه انجام گرفت و بعد دوران تمرین و آموزش, دو گربه انتخاب و همراه با کارشناسان به مرکز پرتاب های موشکی فرانسه در الجزایر فرستاده شدند.

نخستین آنها به نام فلیست در 18 اکتبر 1963 با یک موشک به اسم ورونیک که در حقیقت تغییر شکل یافته موشک وی-2 آلمان بود به فضا پرتاب گردید. این ماموریت یک پرواز غیرمداری بود که 13 دقیقه طول کشید و محموله آن تا ارتفاع 157 کیلومتر بالا رفت و 5 دقیقه بی وزنی را شامل شد. مخزن حامل فلیست پس از رسیدن به نقطه اوج, راه بازگشت را در پیش گرفت و به زمین فرود آمد. سه ماه بعد از سفر به فضا فیلیست را کشتند تا دانشمندان بتوانند مغز او را مورد بررسی قرار دهند.

دومین گربه در 24 اکتبر یعنی یک هفته بعد با همین نوع موشک پرتاب شد اما این ماموریت با شکست مواجه و باعث مرگ حیوان گردید.

]]>
غضنفر به دنبال استخدام چوپان آن هم در سطح بین المللی 2019-03-09T03:07:38+01:00 2019-03-09T03:07:38+01:00 tag:http://cborzu.mihanblog.com/post/1085 سیروس برزو دیروز در پارک کنار خانه نشسته بودم و بازی قایم باشک چند بچه با بزرگترشان را نگاه می کردم و در این فکر بودم که این بچه ها واقعا متوجه نیستند بزرگترشان کجا خودش را قایم شده یا خودشان را به نادانی می زنند که یک مرتبه جناب غضنفر را با یک قلم و کاغذ کنارم دیدم. در دلم به شیطان لعنت کردم چون می دانستم باز آمده وقتم را بگیرد و مشتی مهمل سر هم کند. سلام و احوالپرسی مختصری رد و بدل شد بعد پرسید: شنیده ام شما هم انگلیسی می دانید و هم روسی درست است؟ - تا حدودی! - میشه یه متنی دارم را به این دو دیروز در پارک کنار خانه نشسته بودم و بازی قایم باشک چند بچه با بزرگترشان را نگاه می کردم و در این فکر بودم که این بچه ها واقعا متوجه نیستند بزرگترشان کجا خودش را قایم شده یا خودشان را به نادانی می زنند که یک مرتبه جناب غضنفر را با یک قلم و کاغذ کنارم دیدم. در دلم به شیطان لعنت کردم چون می دانستم باز آمده وقتم را بگیرد و مشتی مهمل سر هم کند. سلام و احوالپرسی مختصری رد و بدل شد بعد پرسید: شنیده ام شما هم انگلیسی می دانید و هم روسی درست است؟

- تا حدودی!

- میشه یه متنی دارم را به این دو زبان ترجمه کنید؟

چه متنی؟

- یک آگهی استخدام است, راستی شما اهل شیشلیک و کباب و غذا های گوشتی هستید؟

- ببخشید این حرف های شما اصلا ربطی به هم ندارد . آگهی استخدام چی؟

- اولا ربط دارد خدمتتان عرض می کنم. دوما آگهی استخدام چوپان.

- آگهی استخدام چوپان؟!!! به انگلیسی و روسی؟

- البته به چند زبان دیگر هم باید بدهم ترجمه کنند این دو تا را شما زحمت بکشید.

- آگهی استخدام چوپان برای چی؟

- اهان, الان خدمتتان عرض می کنم. شما ظاهرا اخبار گوش نمی کنید. طی دو هفته گذشته اگر اخبار گوش کرده بودید این سوال ها را نمی کردید. بر اساس این خبر ها نصف پرواز های هوایی ظاهرا اختصاص یافته به واردات گوسفند و دام زنده یا گوشت. این که سوال کردم شما اهل شیشلیک و کباب و غذا های گوشتی هستید به خاطر این است که واردات گوشت آنقدر زیاد شده که بر اساس این آمار به هر ایرانی روزی ده- بیست کیلو می رسد و ما اینقدر مصرف نداریم بخصوص که می گویند قرار است کوپنی هم بشود که بالاجبار باید بگیریم و راه فراری نیست گفتم اگر مصرف شما بالاست کوپن گوشتم را تقدیم شما کنم.

- خوب چوپان برای چی؟

- اخه آمار گوسفندان زنده وارداتی هم که تلویزیون از قول مسئولان اعلام می کند طوری است که باز هم به هر ایرانی 200-300 راس می رسد. خوب در این صورت برای چراندن این گوسفندان همه به چوپان نیاز خواهند داشت. باید یک تعدادی چوپان هم وارد کنیم که سهمیه گوسفند خانوار را به صحرا ببرد. البته من الان چند شب است که نخوابیدم و دارم فکر می کنم در این شهر که ما خودمان توی آپارتمان 60-70 متری زندگی می کنیم, این گوسفند ها هم قوزبالاقوز میشن و برای اسکان شان هم باید فکری بکنیم. دختر و داماد وزیر و وکیل هم نیستیم که در لواسان ویلای 2-3 هزار متری داشته باشیم. خلاصه چند شبه که خواب ندارم و وقتی هم که می خوابم با صدای بع بع گوسفندان از خواب می پرم.

لبخندی زدم و گفتم: نگران نباش عزیزم همه چیز به خیر و خوشی تمام می شود چون جنس مسئولانی که این وعده ها را می دهند از جنس چوپان دروغگو است. خیلی به سر و صدای آی گوسفند آمد, آی گوسفند آمد آنها توجه نکن. دوم این که اگر هم تعدادی بیاید توی شلوغی همون فرودگاه گم می شود و به دست من و تو نمی رسد. برو آسوده بخواب که مسئولان محترم بیدارند.

غضنفر رفت و من به فکر فرو رفتم که یک نفری بود که این جمله را سال ها قبل گفته بود, چه زود مردم بیدار شدند و او گذاشت و در رفت...

نگاهم به بچه ها افتاد که بزرگترشان که قایم شده بود را پیدا کرده بودند و به تلافی مدتی که قایم شده و بچه ها را سرگردان کرده بود به سر و کولش بالا می رفتند و به شوخی می زدند. دنیای کودکان اینطوری است. انتقام گرفتن شان هم با خنده و شادی است اما دنیای بزرگتر ها اینطور نیست. یاد روز های اسفند 1357 افتادم و پایان بازی بزرگتر ها...

چوپانان دروغگو مواظب باشید, قائم باشک با مردم پایان دیگری دارد!

]]>
"فدراتسیا" برای پروازهای سرنشین‌دار به ایستگاه فضایی بین‌المللی مناسب نیست 2019-03-07T04:51:32+01:00 2019-03-07T04:51:32+01:00 tag:http://cborzu.mihanblog.com/post/1084 سیروس برزو دمیتری راگوزین رئیس سازمان فضایی روسیه در مصاحبه‌ای با خبرگزاری روسی ریانووستی اعلام کرد ناو کیهانی "فدراتسیا" برای پروازهای سرنشین‌دار در مدار زمین مناسب نیست و جهت مأموریت‌های پیچیده‌تر به ماه و فراتر از آن طراحی شده است. پیش از این، سرگئی کریکالف، مدیر اجرایی برنامه‌های فضایی سرنشین‌دار روسکاسموس نیز به خبرگزاری ریانووستی گفته بود که ناو کیهانی فدراتسیا تنها به عنوان بخشی از آزمایش‌های فنی و بررسی دستگاه‌های آن به ایستگاه فضایی بین‌المللی پرواز خواهد کرد، اما برای اعزام خدمه به کار ن دمیتری راگوزین رئیس سازمان فضایی روسیه در مصاحبه‌ای با خبرگزاری روسی ریانووستی اعلام کرد ناو کیهانی "فدراتسیا" برای پروازهای سرنشین‌دار در مدار زمین مناسب نیست و جهت مأموریت‌های پیچیده‌تر به ماه و فراتر از آن طراحی شده است.

پیش از این، سرگئی کریکالف، مدیر اجرایی برنامه‌های فضایی سرنشین‌دار روسکاسموس نیز به خبرگزاری ریانووستی گفته بود که ناو کیهانی فدراتسیا تنها به عنوان بخشی از آزمایش‌های فنی و بررسی دستگاه‌های آن به ایستگاه فضایی بین‌المللی پرواز خواهد کرد، اما برای اعزام خدمه به کار نمی‌رود و این کار همچنان با ناو کیهانی سایوز صورت خواهد گرفت.

ادامه مطلب

]]>
گام عملی در ترویج فناوری فضایی 2019-03-07T04:48:22+01:00 2019-03-07T04:48:22+01:00 tag:http://cborzu.mihanblog.com/post/1083 سیروس برزو حال که گرفتاری های متعدد مسئولان, اجازه نمی دهد آنگونه که باید و شاید در ترویج فناوری فضایی در دهمین کشور صاحب قدرت فضایی بکوشند و در جهت تربیت نیرو های آینده این فناوری گام بردارند, وظیفه خود می دانم به عنوان مروج کهنسال این فناوری در ایران, تتمه توان و نیروی خود را جهت آشنا ساختن نوجوانان این مرز بوم صرف کنم. به این وسیله به تمام مدارس و مراکز آموزشی کشور همچنین مراکز و پژوهش سرا های علمی دانش آموزی اعلام می کنم که در صورت علاقمندی به ترویج فناوری فضایی, آماده ام نسخه هایی از عکس ها, طرح حال که گرفتاری های متعدد مسئولان, اجازه نمی دهد آنگونه که باید و شاید در ترویج فناوری فضایی در دهمین کشور صاحب قدرت فضایی بکوشند و در جهت تربیت نیرو های آینده این فناوری گام بردارند, وظیفه خود می دانم به عنوان مروج کهنسال این فناوری در ایران, تتمه توان و نیروی خود را جهت آشنا ساختن نوجوانان این مرز بوم صرف کنم. به این وسیله به تمام مدارس و مراکز آموزشی کشور همچنین مراکز و پژوهش سرا های علمی دانش آموزی اعلام می کنم که در صورت علاقمندی به ترویج فناوری فضایی, آماده ام نسخه هایی از عکس ها, طرح ها و تابلو های ترویجی با موضوع های مختلف آموزشی بایگانی دیجیتال خودم که حاصل چندین سال گردآوری و صد ها ساعت کار مجددانه است را جهت بهره برداری در نمایشگاه ها و اتاق های علمی مدارس به رایگان هدیه کنم. علاوه بر آن به 50 مرکز یا آموزشگاه نخستی که تقاضا بفرستند, هدایایی شامل کتاب های تالیف خودم, برخی یادمان ها از جمله عکس و یا کارت های امضا شده توسط فضانوردان, مجموعه تمبر و غیره را تقدیم خواهم کرد. امید که این خدمت کوچک گامی برای آغاز یک حرکت بزرگ در جهت ترویج فناوری فضایی در ایران در دهه دوم ورود کشورمان به عرصه فناوری فضایی شود.

]]>
قابل توجه علاقمندان به ترویج فناوری فضایی 2019-03-07T04:46:02+01:00 2019-03-07T04:46:02+01:00 tag:http://cborzu.mihanblog.com/post/1082 سیروس برزو حال که گرفتاری های متعدد مسئولان, اجازه نمی دهد آنگونه که باید و شاید در ترویج فناوری فضایی در دهمین کشور صاحب قدرت فضایی بکوشند و در جهت تربیت نیرو های آینده این فناوری گام بردارند, وظیفه خود می دانم به عنوان مروج کهنسال این فناوری در ایران, تتمه توان و نیروی خود را جهت آشنا ساختن نوجوانان این مرز بوم صرف کنم. به این وسیله به تمام مدارس و مراکز آموزشی کشور همچنین مراکز و پژوهش سرا های علمی دانش آموزی اعلام می کنم که در صورت علاقمندی به ترویج فناوری فضایی, آماده ام نسخه هایی از عکس ها, طرح حال که گرفتاری های متعدد مسئولان, اجازه نمی دهد آنگونه که باید و شاید در ترویج فناوری فضایی در دهمین کشور صاحب قدرت فضایی بکوشند و در جهت تربیت نیرو های آینده این فناوری گام بردارند, وظیفه خود می دانم به عنوان مروج کهنسال این فناوری در ایران, تتمه توان و نیروی خود را جهت آشنا ساختن نوجوانان این مرز بوم صرف کنم. به این وسیله به تمام مدارس و مراکز آموزشی کشور همچنین مراکز و پژوهش سرا های علمی دانش آموزی اعلام می کنم که در صورت علاقمندی به ترویج فناوری فضایی, آماده ام نسخه هایی از عکس ها, طرح ها و تابلو های ترویجی با موضوع های مختلف آموزشی بایگانی دیجیتال خودم که حاصل چندین سال گردآوری و صد ها ساعت کار مجددانه است را جهت بهره برداری در نمایشگاه ها و اتاق های علمی مدارس به رایگان هدیه کنم. علاوه بر آن به 50 مرکز یا آموزشگاه نخستی که تقاضا بفرستند, هدایایی شامل کتاب های تالیف خودم, برخی یادمان ها از جمله عکس و یا کارت های امضا شده توسط فضانوردان, مجموعه تمبر و غیره را تقدیم خواهم کرد. امید که این خدمت کوچک گامی برای آغاز یک حرکت بزرگ در جهت ترویج فناوری فضایی در ایران در دهه دوم ورود کشورمان به عرصه فناوری فضایی شود.

]]>
اژدها؛ پایان سرگشتگی ناسا یا آغاز سرگردانی دیگر؟ 2019-03-07T04:41:37+01:00 2019-03-07T04:41:37+01:00 tag:http://cborzu.mihanblog.com/post/1081 سیروس برزو در حالی که شور و شعف خاصی مقامات آمریکایی را به خاطر پرواز آزمایشی سفینه سرنشین‌دار دراگون در بر گرفته و نگاه همه رسانه‌ها به گزارش این پرواز دوخته شده باید با نگاهی واقع بینانه به این پرواز ببینیم آیا ناسا با کمک این "اژدها"(Dragon) می‌تواند موفقیتی برای خود کسب کند یا قرار است توسط آن بلعیده شود. به یک گلوله بزرگ سفید شباهت دارد. البته گلوله‌ای بسیار بزرگ‌تر و سریع‌تر. سفینه‌ای که آن را "کرو دراگون"(Crew Dragon) می‌خوانند؛ اژدهای سرنشین‌دار! شکل ظاهر آن، تا حدودی انسان را به یاد سفینه در حالی که شور و شعف خاصی مقامات آمریکایی را به خاطر پرواز آزمایشی سفینه سرنشین‌دار دراگون در بر گرفته و نگاه همه رسانه‌ها به گزارش این پرواز دوخته شده باید با نگاهی واقع بینانه به این پرواز ببینیم آیا ناسا با کمک این "اژدها"(Dragon) می‌تواند موفقیتی برای خود کسب کند یا قرار است توسط آن بلعیده شود.

به یک گلوله بزرگ سفید شباهت دارد. البته گلوله‌ای بسیار بزرگ‌تر و سریع‌تر. سفینه‌ای که آن را "کرو دراگون"(Crew Dragon) می‌خوانند؛ اژدهای سرنشین‌دار! شکل ظاهر آن، تا حدودی انسان را به یاد سفینه فضایی ژول ورن در کتاب سفر به ماه می‌اندازد. با این تفاوت که به جای شلیک از یک توپ، در ارتفاع چند ۱۰ متری از زمین، در بالای موشک فالکون ۹(Falcon ۹) قرار داشت، بر روی سکوی پرتاب آ -۳۹(۳۹A) کندی در فلوریدا. سکویی که نشانی است از موفقیت‌های بزرگ ناسا در دوران به اصطلاح طلایی آپولو و شاتل فضایی. اژدهای این داستان که به ظاهر هیچ شباهتی به اژدها ندارد، روز دوم مارس از سکوی افتخار آفرین ۳۰- آ راهی مدار زمین شد و حدود یک شبانه روز بعد به ایستگاه فضایی بین‌المللی رسید و با موفقیت به آن پیوست.

ادامه مطلب

]]>
چاله‌های ماه برای مهنورد چینی مشکل آفرین شد 2019-01-14T06:49:02+01:00 2019-01-14T06:49:02+01:00 tag:http://cborzu.mihanblog.com/post/1080 سیروس برزو تصاویر فرستاده شده از چانگ ای-۴ نشان می‌دهد که در اطراف کاوشگر که اولین فرود آرام در سمت پنهان ماه به شمار می‌رود، دره‌های زیادی در ابعاد مختلف وجود دارد که می‌تواند چالش‌های بزرگی برای کار مهنورد یوتا ۲ ایجاد کند. کاوشگر چانگ ای-۴ شامل یک بخش فرودی و یک خودرو مهنورد است. این سفینه در ۳ ژانویه در منطقه فون کارمن، در منطقه پنهان ماه(از دید زمینی‌ها) فرود آمد که منطقه‌ای نه چندان دور از قطب جنوب ماه با مختصات ۱۷۷.۶ درجه طول شرقی و ۴۵.۵ درجه عرض جنوبی است ادامه مطلب تصاویر فرستاده شده از چانگ ای-۴ نشان می‌دهد که در اطراف کاوشگر که اولین فرود آرام در سمت پنهان ماه به شمار می‌رود، دره‌های زیادی در ابعاد مختلف وجود دارد که می‌تواند چالش‌های بزرگی برای کار مهنورد یوتا ۲ ایجاد کند.

کاوشگر چانگ ای-۴ شامل یک بخش فرودی و یک خودرو مهنورد است. این سفینه در ۳ ژانویه در منطقه فون کارمن، در منطقه پنهان ماه(از دید زمینی‌ها) فرود آمد که منطقه‌ای نه چندان دور از قطب جنوب ماه با مختصات ۱۷۷.۶ درجه طول شرقی و ۴۵.۵ درجه عرض جنوبی است

ادامه مطلب

]]>
عکس‌های سانسور نشده کلید رمزگشایی از یک راز کهنه فضایی 2019-01-14T06:40:21+01:00 2019-01-14T06:40:21+01:00 tag:http://cborzu.mihanblog.com/post/1079 سیروس برزو روز ۱۴ ژانویه ۱۹۶۹ ناو کیهانی سایوز-۴ با یک سرنشین به اسم "ولادیمیر"، بایکونور را به مقصد مدار زمین ترک کرد. ساعاتی بعد خبرگزاری رسمی شوروی اطلاعیه‌ای منتشر کرد که نشان می‌داد این سفینه در مدار تعیین شده قرار گرفته است. روز بعد این خبرگزاری, خبر پرتاب یک سفینه سایوز دیگر با سه سرنشین به نام های باریس والینف, یوگنی خرونف و الکسی یلیسیف را اعلام کرد. رسانه‌های همگانی منتظر بودند این دو سفینه به عملیات جذابی مثل اتصال در فضا و تبادل سرنشین دست بزنند. این حدس‌ها در روز بعد از پرتاب سایوز-۵ روز ۱۴ ژانویه ۱۹۶۹ ناو کیهانی سایوز-۴ با یک سرنشین به اسم "ولادیمیر"، بایکونور را به مقصد مدار زمین ترک کرد. ساعاتی بعد خبرگزاری رسمی شوروی اطلاعیه‌ای منتشر کرد که نشان می‌داد این سفینه در مدار تعیین شده قرار گرفته است.

روز بعد این خبرگزاری, خبر پرتاب یک سفینه سایوز دیگر با سه سرنشین به نام های باریس والینف, یوگنی خرونف و الکسی یلیسیف را اعلام کرد. رسانه‌های همگانی منتظر بودند این دو سفینه به عملیات جذابی مثل اتصال در فضا و تبادل سرنشین دست بزنند. این حدس‌ها در روز بعد از پرتاب سایوز-۵ بوقوع پیوست و شاتالف با استفاده از هدایت دستی, دو ناو را به هم متصل ساخت. پس از اتصال دو ناو که در ناحیه بخش مداری به هم قفل شده بودند خرونف و یلیسیف به داخل قسمت مداری رفته و لباس ویژه راهپیمایی را پوشیدند و باز نمودن دریچه آن به فضای آزاد راه یافتند.

ادامه مطلب

]]>
کاربرد ثانوی باتری‌های خورشیدی ایستگاه فضایی بین‌المللی 2018-12-26T12:40:30+01:00 2018-12-26T12:40:30+01:00 tag:http://cborzu.mihanblog.com/post/1078 سیروس برزو دانیل هوت سخنگوی ناسا، در مصاحبه با خبرگزاری روسی ریا نووستی گفت: سکوهای باتری‌های خورشیدی ایستگاه فضایی بین المللی غیر از تامین انرژی مورد نیاز دستگاه‌های این ایستگاه، به طور مداوم برای سایه انداختن بر روی بخش‌های آن نیز استفاده می‌شود. کار در طول عمر بدنه ایستگاه تاثیرگذار است. پیش از این، یک منبع در صنعت فضایی روسیه به خبرگزاری ریانووستی گفته بود که سایه باتری‌های خورشیدی این مجتمع مداری، بالا رفتن خارج از معمول درجه حرارت در بخش زوزدا(قسمت هسته‌ای ایستگاه فضایی بین‌المللی) را خنثی دانیل هوت سخنگوی ناسا، در مصاحبه با خبرگزاری روسی ریا نووستی گفت: سکوهای باتری‌های خورشیدی ایستگاه فضایی بین المللی غیر از تامین انرژی مورد نیاز دستگاه‌های این ایستگاه، به طور مداوم برای سایه انداختن بر روی بخش‌های آن نیز استفاده می‌شود.

کار در طول عمر بدنه ایستگاه تاثیرگذار است. پیش از این، یک منبع در صنعت فضایی روسیه به خبرگزاری ریانووستی گفته بود که سایه باتری‌های خورشیدی این مجتمع مداری، بالا رفتن خارج از معمول درجه حرارت در بخش زوزدا(قسمت هسته‌ای ایستگاه فضایی بین‌المللی) را خنثی کرده تا تجهیزات و فضانوردان روسی که در آن زندگی و کار می‌کنند، بیش از حد گرم نشود.

ادامه مطلب

]]>
چراغ سبز ناسا برای ساخت "دریم چیسر" 2018-12-26T12:37:23+01:00 2018-12-26T12:37:23+01:00 tag:http://cborzu.mihanblog.com/post/1077 سیروس برزو شرکت "سیرا نوادا" گزارش داد که سازمان فضایی آمریکا(ناسا) طرح نهایی فضاپیمای قابل استفاده مجدد "دریم چیسر" را تصویب کرد. این بدان معنی است که سیرا نوادا می‌تواند یک نمونه کامل این فضاپیما را برای استفاده در مأموریت‌های ایستگاه فضایی بین‌المللی تولید کند. فضاپیمای مداری باربری و سرنشین‌دار "دریم چیسر" توسط شرکت سیرا نوادا ساخته شده است که به شکل عمودی پرتاب می‌شود و می‌تواند به شکل افقی فرود آید. "دریم چیسر" ۹ متر طول ۷ متر عرض(فاصله بین دو بال) و حدود ۱۱ تن وزن دارد و برای حمل ۷ سرنشین شرکت "سیرا نوادا" گزارش داد که سازمان فضایی آمریکا(ناسا) طرح نهایی فضاپیمای قابل استفاده مجدد "دریم چیسر" را تصویب کرد. این بدان معنی است که سیرا نوادا می‌تواند یک نمونه کامل این فضاپیما را برای استفاده در مأموریت‌های ایستگاه فضایی بین‌المللی تولید کند.

فضاپیمای مداری باربری و سرنشین‌دار "دریم چیسر" توسط شرکت سیرا نوادا ساخته شده است که به شکل عمودی پرتاب می‌شود و می‌تواند به شکل افقی فرود آید. "دریم چیسر" ۹ متر طول ۷ متر عرض(فاصله بین دو بال) و حدود ۱۱ تن وزن دارد و برای حمل ۷ سرنشین به مدارهای نزدیک زمین طراحی شده است.

ادامه مطلب

]]>
چرا فضانوردان در زمان سفر مداری، جوان‌تر، سرحال‌تر و قد بلندتر می‌شوند؟ 2018-12-26T12:29:42+01:00 2018-12-26T12:29:42+01:00 tag:http://cborzu.mihanblog.com/post/1076 سیروس برزو اگر به عکس‌های فضانوردان قبل از آغاز سفر و در جریان اقامت آنها در فضا نگاهی بیندازید می‌بینید که آنها طی چند روز، حتی چند ساعت اول سفر به فضا، هم سر حال‌تر و چاق‌تر شده‌اند و هم جوان‌تر. ضمنا قدشان هم طی همان چند روز اول سفر 5-6 سانتی‌متر بلندتر شده است. دلیل این تغییرات چیست؟ زمانیکه انسان بر روی زمین اقامت دارد فشار مایعات بدن بر اثر وجود جاذبه حالتی طبیعی دارند اما بعد از قرار گرفتن در مدار زمین تغییراتی در وضعیت دستگاه‌های بدن انسان رخ می‌دهد از جمله فشار مایعات از جمله خون در بالا اگر به عکس‌های فضانوردان قبل از آغاز سفر و در جریان اقامت آنها در فضا نگاهی بیندازید می‌بینید که آنها طی چند روز، حتی چند ساعت اول سفر به فضا، هم سر حال‌تر و چاق‌تر شده‌اند و هم جوان‌تر. ضمنا قدشان هم طی همان چند روز اول سفر 5-6 سانتی‌متر بلندتر شده است. دلیل این تغییرات چیست؟

زمانیکه انسان بر روی زمین اقامت دارد فشار مایعات بدن بر اثر وجود جاذبه حالتی طبیعی دارند اما بعد از قرار گرفتن در مدار زمین تغییراتی در وضعیت دستگاه‌های بدن انسان رخ می‌دهد از جمله فشار مایعات از جمله خون در بالا تنه بیشتر می‌شود و جاذبه‌ای وجود ندارد به قلب کمک کند تا پراکندگی و نظم طبیعی مایعات در بدن حفظ شود. با افزایش فشار مایعات در نیمه بالایی بدن، صورت کمی پف می‌کند و این وضعیت باعث می‌شود چین و چروک‌های صورت برطرف گردد و انسان جوان‌تر دیده شود.

ادامه مطلب

]]>
وقتی بدن فراموش می‌کند جاذبه هم وجود دارد 2018-12-26T12:24:38+01:00 2018-12-26T12:24:38+01:00 tag:http://cborzu.mihanblog.com/post/1075 سیروس برزو چند روز قبل فضانوردان سایوز ام.اس-9 بعد از اقامتی 197 روزه به زمین برگشتند و با انتشار خبر بازگشت سالم آنها، برای بسیاری این تصور پیش آمد که فرود سالم فضانوردان، پایان کار است و آنها به سر کار و زندگی عادی خود بر می‌گردند اما این تصور اشتباه است چون فضانوردان پس از بازگشت تا مدت‌ها باید تحت نظر کارشناسان، زندگی کردن بر روی زمین را یاد بگیرند و حتی مثل کودکان راه رفتن را بیاموزند.ادامه مطلب چند روز قبل فضانوردان سایوز ام.اس-9 بعد از اقامتی 197 روزه به زمین برگشتند و با انتشار خبر بازگشت سالم آنها، برای بسیاری این تصور پیش آمد که فرود سالم فضانوردان، پایان کار است و آنها به سر کار و زندگی عادی خود بر می‌گردند اما این تصور اشتباه است چون فضانوردان پس از بازگشت تا مدت‌ها باید تحت نظر کارشناسان، زندگی کردن بر روی زمین را یاد بگیرند و حتی مثل کودکان راه رفتن را بیاموزند.

ادامه مطلب

]]>