چرا زبان بگشایم؟ که دردهای بزرگ

بجز سکوت ندارند مرهمی دیگر...