جوراب:

ج: جوانمردی و  فتوت

و: وارستگی

ر: رحم و رحمت

ا: انسانیت

ب: بزرگی وعظمت!!

این است رمزگشایی جوراب روز مرد!

پیشاپیش روز مرد مبارک