پدری پیر در حال مرگ به فرزندش گفت:

منتظر هیچ دستی در هیچ جای این دنیا نباش و اشکهایت را با دستان خود پاک کن...

]همه رهگذرند[

زبان استخوانی ندارد ولی اینقدر قوی هست که بتواند به راحتی قلبی را بشکند...

]مراقب حرفهایت باش[

به کسانی که پشت سرت حرف میزنند بی اعتنا باش آنها جایشان همانجاست دقیقا پشت سرت...

]گذشت داشته باش[

گاهی خداوند برای حفاظت از تو کسی یا چیزی را از تو میگیرد، اصرار به برگشتنش نکن پشیمان خواهی شد...

]خداوند وجود دارد پس حکمتش را قبول کن[

قبل از اینکه سرت را بالا ببری و نداشته هایت را به پیش خدا گلایه کنی، نظری به پایین بینداز و داشته هات را شاکر باش...

•انسان بزرگ نمی شود جز به وسیله  فکرش...