به بهلول گفتند که :فلانی هنگام تلاوت قرآن، چنان از خود بیخود می شود که نقش بر زمین می شود و غش می کند .

بهلول گفت: او را بر سر دیوار نهید تا تلاوت کند، اگر غش کرد، در عمل خود صادق است !