می گفت که من اکثر اوقات که در مسیر دانشگاه و خانه تردد می کردم، از مغازه ای که در مسیرم بود کاکائو به قیمت 18 بینس می خردم و به مسیر خودم ادامه می دادم .

در یکی از روزها ...  قیمت جدیدی  برای همان نوع از کاکائو که بر روی آن 20 بینس نوشته بود در قفسه دیگر قرار داد.

برای من جای تعجب داشت و از او پرسیدم آیا فرقی بین این دو رقم جنس وجود دارد؟

در پاسخ ، به من گفت :نه، همان نوع و همان کیفیت است !!

پس دلیل چیست؟چرا قیمت کاکائو در قفسه ای 18 و در دیگری به قیمت 20 به فروش می رسد؟؟!!

در پاسخ به من گفت :به تازگی در کشور نیجریه، که کاکائو برای ما صادر می کرد اتفاق جدیدی رخ داده که همراه با افزایش قیمت کاکائو برای ما بود و این جنس جدید قیمت فروش اش 20 بینس و قبلی 18 بینس است.

به او گفتم با این وضعیت کسی از شما جنس جدید خرید نمی کند تا زمانی که جنس قبل کامل به فروش نرود.

او گفت: بله، من آن را می دانم

من به او گفتم: خوب شما جنس ها را با قیمت جدید بفروش کسی که متوجه نمی شود کدام جنس قدیم و کدام جنس جدید است.

در پاسخ؛ در گوشی به من گفت ؛ مگه شما یک دزدی ؟؟؟؟

شگفت زده شدم از آنچه او به من گفت و مسیر خودم را پیش گرفتم و رفتم؛ در حالی که همیشه این سوأل در گوش من تکرار می شود و ذهن مرا در گیر کرده است که :

آیا من دزدم ؟؟!!! این چه اخلاق و کرداری است؟!

در واقع این کردار و رفتار انها ، از تعالیم دین و  اخلاق ماست

اخلاق دین ما مسلمانان است

اخلاق اصول ما مسلمانان است

اخلاقی که پیامبر ما حضرت محمد (ص) به ما آموخت.

ما از جهان غرب عقب تر نیستیم ،  از دین اسلام عقب تر مانده ایم

 این متن تلنگر عجیبی در وجودم انداخت و اینک به معنی این آیه شریفه رسیدم که خداوند در قرآن شریف فرموده است " خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی دهد مگر آنکه، هر آنچه در وجودشان هست تغییر دهند" ، راست گفت خداوند بلند مرتبه !!

به خود بیاییم...