در بازگشت از کلیسا، جک از دوستش ماکس می پرسد : فکر می کنی آیا می شود هنگام دعا کردن سیگار کشید؟

ماکس جواب می دهد: چرا از کشیش نمی پرسی؟

جک نزد کشیش می رود و می پرسد : جناب کشیش، می توانم وقتی در حال دعا کردن هستم، سیگار بکشم؟

کشیش پاسخ می دهد : نه پسرم نمی شود این بی ادبی به مذهب است

جک نتیجه را برای دوستش ماکس بازگو می کند

ماکس می گوید: تعجبی نداره ، تو سوال را درست مطرح نکردی ، بگذار من بپرسم!

ماکس نزد کشیش می رود و می پرسد : آیا وقتی در حال سیگار کشیدنم می توانم دعا کنم؟

کشیش مشتاقانه پاسخ می دهد : مطمئناً پسرم...!!!.