برای هر آنچه در عالم هستی وجود دارد واحدی جهت اندازه گیری هست: متر, کیلو گرم, دستگاه و ...

واحد اندازه‌گیری انسانیت

 دست‌هایی است که گرفتیم

 گرههایی است که

از مشکلات دیگران باز کرده‌ایم

دل‌هایی است که به دست آورده‌ایم