وقتی خسته ای از ظرف شستن, خدا را شکرکن که غذائی بوده که بخوری .

وقتی خسته ای از کارکردن, خدا را شکرکن که بیکار نیستی .

و وقتی خسته ای از زندگی, خدا را شکرکن که سلامتی.