گر نداری دانش ترکیب رنگ

‏بین گلها زشت یا زیبا مکن

‏خوب دیدن شرط انسان بودن است

‏عیب را در این و آن پیدا مکن