عید می  آید و هر چیز گران خواهد شد

در عوض "باد صبا مشک فشان خواهد شد"

همسرم چند ورق لیست به من خواهد داد

و سراپای وجودم نگران خواهد شد

طبق معمول پس از چند شبی بحث و جدل

عاقبت هرچه که او گفت همان خواهد شد

با رسیدن به توافق سرِ میزان خرید

 وقت دشوار ترین کار جهان خواهد شد

در ترافیک به بازار و خیابان رفتن

 بدترین لطمه به اعصاب و روان خواهد شد

کل عیدی  و حقوقم  دو سه تا مرغ و کمی

 تخمه و  پسته ی بی مغز و دهان خواهد شد

بچه ها خوب و عزیزند ،فقط یک کم سخت

کسری بودجه را باورشان خواهد شد

  ارغوان  مانتو و شلوار و شنل  می خواهد

 نخرم صاحب  سی متر زبان خواهد شد

می روم در ته یک غار که پنهان بشوم

نسترن پشت سرم تیز دوان خواهد شد

که پدر پول مش و لنز و تتو می خواهم

تا نگیرد مگر از دور شوان خواهد شد

ارسلان ناله بر آرد که اگر جورابی

" نخری ،شست من از پنجه  عیان خواهد شد"

وام می گیرم از این بانک و از آن بانک  به جاش  

"عالم پیر دگر باره جوان خواهدشد