انسانها آفریده شده اند؛

که عشق بورزند و به آنها عشق ورزیده شود....!!!

اشیاء ساخته شده اند؛

که مورد استفاده قرار بگیرند...!!!

دلیل آشفتگی های دنیا این است؛

که به اشیاء عشق ورزیده می شود

و انسانها مورد استفاده قرار میگیرند.

                                            نلسون ماندلا