آرامش، محصول فکر کردن نیست

آرامش ، محصول فکر نکردن  به انبوه مشکلاتی است که ارزش فکرکردن را ندارند.