وفادارترین همسران

نه مو طلایی ها هستند

نه مو خرمایی ها،

نه مو مشکی ها،

بلکه مو سفید ها هستد!!!

چارلی چاپلین