مهمترین چیزی که ما در مدرسه آموختیم

این است که

مهمترین چیزها را

هیچگاه نمی‌توان در مدرسه آموخت...!

هاروکی_موراکامی