آن کس که خورَد شام ضعیفان ، سگ هار است

دزدیده ز ما نان و نمکدان ، سگ هار است

آن کس که بَرَد مال من و هموطن من

تا "ونکور" و "لندن" و "تایوان" ، سگ هار است

آن کس که زده ضربه شلاق قساوت

بر کارگر و دستفروشان ، سگ هار است

آن کس که جدا کرده به رفتار بد خویش

از راه خدا ،  پیر و جوانان ، سگ هار است

آن کس که به کوه و دکل و نفت،  نشد سیر

شد تشنه ی معدن به بیابان ، سگ هار است

آن کس که به کام وطن و کشور دیگر

دزدیده ز اموال یتیمان ، سگ هار است

دارد شرف ای دوست ، سگ ما به دغلکار

دلواپسی اصلی دزدان ، سگ هار است

زهرا فراهانی