برخورد موشک‌های "وی-2" آلمان و آثار تخریبی این اسلحه در سال‌های پایانی جنگ جهانی به‌تمامی کشورهای درگیر نشان داد که گام بعدی در توسعه تسلیحات و تقویت نیروی نظامی چه خواهد بود. بیهوده نیست که با بروز شکست‌های اساسی آلمان، دو قدرت جهانی شوروی و آمریکا، نیروهای خود را برای به دست آوردن باارزش‌ترین غنیمت جنگ یعنی دانشمندان و کارشناسان موشکی آلمان به کار انداختند. رهبران هر دو کشور می‌دانستند که توسعه نیروی موشکی و دسترسی به فضای کیهانی جایگاه قدرت جهانی هر یک از کشورها را مشخص خواهد کرد.

در این سال‌ها بیشترین کوشش علمی و صنعتی آمریکا و شوروی درزمینهٔ های سلاح‌های اتمی و موشکی به کار بسته شد. هر دو کشور توانستند به‌زودی به بمب‌های اتمی و هیدروژنی دست یابند. اینک باید وسیله حمل این سلاح‌ها را می‌ساختند. شکار هواپیماهایی که بتواند این محموله سنگین را به مقصد برساند چندان دشوار نبود. ضمن آن‌که بعد مسافت می‌توانست در این قضیه در کشف هواپیماها و نابودی آن‌ها مؤثر باشد. به این دلیل تلاش برای ساخت موشک‌های حامل شروع شد.

ادامه مطلب