روزی خلیفه از محلی می گذشت ، دید که بهلول ، زمین را با چوبی اندازه می گیرد. پرسید: چه می کنی؟

گفت: می خواهم دنیا را تقسیم کنم تا ببینم به ما چه قدر می رسد و به شما چه قدر؟ هر چه سعی می کنم ، می بینم که نه به من بیشتر از دو متر رسد و نه به تو!

کاش آقایانی که مصدر پست و سمت ها هستند به این جمله بهلول عمیق نگاه کنند و ایمان بیاورند که تمام بدبختی های ملت ها در طول تاریخ از بی ایمانی مسئولانشان به مرگ است. مرگی که مژه چشم به ما نزدیکتر است.