در زمانی که چین در حال برنامه ریزی بلندپروازانه به ماه است، رئیس جمهور دونالد ترومپ متعهد شد که کشورش در زمینه اکتشافات فضایی رهبر باقی خواهد ماند . او گفت:"ما رهبر هستیم و قصد داریم رهبر باقی بمانیم، و ما آن را به میزان زیادی توسعه دهیم،" وی اضافه کرد: "فضا برای بسیاری از کاربردهای دیگر، از جمله برنامه نظامی، بسیار مفید است."

ادامه مطلب