آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی:

طبق بیان حضرت امیر (ع) باید گردن فقر را زد، باید توانایی تولید و اشتغال داشته باشیم.

مزدوری در اسلام مکروه است، باید افراد برای خود کار کرده و با عزت و کرامت، خود را اداره کنند، تنها سیر کردن افراد در اسلام مسئله نیست، بلکه «اکرام» افراد در اسلام مطرح است.

از منظر قرآن «فقیر» کسی است که ستون فقراتش شکسته است، به‌ عبارت‌ دیگر ملتی که اقتصاد پویا و مانا ندارد و جیب و کیفش خالی است، ستون فقراتش شکسته است.

 کشوری که دانشگاهش تنها پشت‌ میزنشین تربیت کند، این کشور به سمت فقر در حال حرکت است، خروجی دانشگاه باید وارد صنعت و کشاورزی و تولید شود، پشت‌میزنشینی مشکلی را از کشور حل نمی‌کند.

نباید اختلاس، حقوق نجومی و ربا داشته باشیم.

آبروی انسان، امانت الهی است.

خدا بر دلها و بر گوشهایشان مهر زده و بر چشمانشان پرده ای قرار دارد