برای رفع کمبودهای مالی اجرای سند هوافضا قول گرفته ایم

پرتاب موشک آنتاریس به دلیل وقوع مشکلات فنی به روز یکشنبه موکول شد.

و خبر های جالب دیگر از جهان فضانوردی را در اینجا بخوانید