دبیر شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور:­ نبود هماهنگی کافی میان دستگاه های مربوطه و کمبود بودجه کافی از جمله نگرانی های اجرایی سازی سند هوا و فضا است.

منصور کبگانیان در پایان جلسه 99 شورای نقشه افزود: اولین دستور جلسه بحث مهم کنکور بود که در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی آسیب شناسی شده بود و ضرورت ساماندهی این موضوع ایجاب می کرد تا گرچه این موضوع در نوبت دستور نبود اما به دلیل اولویت آن وارد بحث شود.

کبگانیان با اشاره به اینکه بررسی ها در خصوص نظام سنجش و پذیرش سه سال پیش در ستاد شورای نقشه آغاز شد اما به دلیل ملاحظاتی جهت بررسی دقیق تر به آینده موکول شد گفت: در این جلسه صرفاً به گزارش کارهای انجام شده پرداختیم؛ و جوانب مختلف آسیبها، چالشها و فرصت هایی که در نظام سنجش و پذیرش دانشگاه های ما وجود دارد مورد بررسی قرار گرفت.

ادامه مطلب