نادر شاه افشار در یکی از جنگ ها مردی را دیـد که نهایت شجـاعت و شهــامت را به خرج می دهد و با دو دست شمشیر می زند. به وی نزدیک شد و پرسید: تو کیستی و اهل کجائی؟

او با شجاعت جواب داد شاهنشاها نام من شیرافکن است و اهل اصفهان .

نادر پرسید که در آشوب افغان در اصفهان تو کجا بودی؟

مرد گفت: من بودم ولی تو نبودی!