سازمان فضایی روسیه روسکاسموس به نقل از مرکز هدایت پرواز های فضایی روسیه واقع در شهرک کارالیف گزارش داد یک سفینه سایوز روسی با سه سرنشین تازه نفس روسی و آمریکایی از پایگاه فضایی بایکونور واقع در قزاقستان به فضا پرتاب شد. این یکصد و سی و پنجمین ماموریت سرنشیندار ناو سایوز از سال 1967 است. سرنشینان ناو کیهانی سایوز ام.اس-6 عبارتند از الکساندر میسورکین (فضانورد روسکاسموس)، مارک وند هی و جوزف آکابا ( فضانوردان ناسا)

ادامه مطلب