الکساندر بالاندین فضانورد روس در مهر 1382 سفری یک هفته ای به ایران داشت. چند ماه بعد از من خواسته شد با او مصاحبه  یکی از سوال ها درباره این سفر بود او  در جواب داد:

سفر عجیبی بود که امیدوارم تکرار شود. من با تصورات خاصی به ایران آمدم. مرا می بخشید به هر حال رسانه های گروهی ، امروزه می توانند با تصویرسازی هایی چهره سرزمین ها و مردم را بطوری غیر واقعی نشان دهند. من هم تا حدودی تصورات اشتباهی راجع به ایران داشتم. گرچه با دعوت کننده سال هاست دوست هستم اما باز هم با نوعی تشویش پذیرفتم به ایران بیایم. در آنجا بود که با واقعیت های ایران امروزی آشنا شدم. با مردم و سرزمینی که برایشان اینک احترام بسیار قائلم. خیلی از تصویر های ساخته شده در ذهنم را پاک کرد. خانواده هایی بسیار بامحبت، مردمی مهمان دوست، جوانانی فرهیخته ، ملتی عاشق علم ودانایی و سرزمینی آباد و زیبا ، البته متاسفانه با پایتختی پرترافیک و شلوغ که موتور سوار هایش تابع هیچ قانونی نبودند!! چند نفر روی یک موتور ، حتی با بچه کوچک و در خیابان و پیاده رو حرکت می کردند. از این دو مورد یعنی موتور سوار ها و خیابان های پرترافیک که بگذریم، کشوری زیبا و افسانه ای و مردمی فوق العاده دارید. جالب است که فردی که رانندگی ماشین ما را بر عهده داشت حتی در همان شلوغی و ترافیک ، باز هم روحیه اش را از دست نمی داد و پر نشاط و با چهره ای خندان تلاش می کرد خستگی ترافیک به ما تاثیر نگذارد.