سیب نقش مهمی در تاریخ تحولات زندگی بشر داشته است. این هم دلیلش!