اگر در مسکو به مترو "ودنخا" سری زده باشید بر روی فضای تپه مانند کنار ایستگاه مترو، موشکی نقره رنگ را خواهید دید که بر روی نمادی از دود و آتش پرتاب، بیش از یک صدمتر به آسمان بلند شده است. این موشک بر روی سکو مانندی قرار دارد که دو طرفش تندیس‌های برجسته برونزی، نخستین گام‌ها در راه تسخیر فضا را نشان می‌دهد. مجموعه مجسمه‌ها، نماد موشک و ساختمان زیر آن، تشکیل دهنده «موزه یادمان‌های فضایی» است.

ادامه مطلب