پند  لقمان حکیم به فرزند

ای جان فرزند؛ هزار حکمت آموختم که از آن، چهارصد حکمت انتخاب کردم و از آن چهارصد، هشت کلمه برگزیدم که جامع کلمات است:

دو چیز را هرگز فراموش مکن:

"خدا" و "مرگ" را.

 

دو چیز را همیشه فراموش کن:

"هنگامی که به کسی خوبی کردی"

"زمانی که از کسی بدی دیدی"