ایمان به خدا را باید از لبخند صادقانه کودک آموخت .

هیچ کودکی نگران وعده بعدی غذایش نیست زیرا به مهربانی مادرش ایمان دارد؛

ای کاش ما هم مثل او  به خدایمان ایمان داشتیم…