موفقیت یعنی ؛

زندگی را آنطور که دلم می خواهد

زندگی کنم ...

صبح با دنیایی از اشتیاق برخیزم

و عاشقِ آن کاری باشم که انجامش می دهم

تا از آن لذت ببرم ...

و یقین دارم که دستاوردهایِ خوب

به دنبالش می آیند ...

و من راضی خواهم بود

و احساسِ خوشبختی خواهم کرد ...